KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


17.10.2014

ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU NA TERENIE 31 BLT POZNAŃ

Tekst i zdjęcia: Admin

31 Baza Lotnictwa Taktycznego /JW 1156/, w głównej części bazująca na lotnisku wojskowym na poznańskich Krzesinach jest jednostką Sił Powietrznych dowodzoną od 2011 roku przez płk. dypl. pil. Jacka Pszczołę przeznaczoną do realizacji zadań bojowych w ramach narodowego systemu obrony oraz sił zdolnych do przerzutu gotowości NATO. Stacjonujące tutaj 3 i 6 Eskadra Lotnicza, każda wyposażona w 16 sztuk samolotów F-16 C/D Block 52+ realizują zadania zwalczania celów powietrznych, niszczenia obiektów naziemnych i nawodnych oraz wykonywania zadań lotniczych szczebla operacyjno-taktycznego.

W piątek, 17 października na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu o godz. 10:00 rozpoczęło się kolejne w 2014 roku posiedzenie Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia, podczas którego prezes Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz dokonał oceny funkcjonowania struktur organizacyjnych Związku oraz przedstawił propozycje rozwiązań finansowych i logistycznych zabezpieczających statutową działalność stowarzyszenia. Na początku posiedzenia wszystkich przybyłych przywitał Dowódca 31 BLT płk dypl. pil. Jacek Pszczoła, który przedstawił zebranym na sali 29 osobom, w tym 11 niebędących członkami Zarządu Głównego historię i dzień dzisiejszy lotniska wojskowego na poznańskich Krzesinach. Udzielił on również odpowiedzi na zadane m.in. przez Tadeusza Nowackiego i Pawła Burczyka pytania. Płk Tomaszkiewicz i płk Andrzejewski uhonorowali Gospodarza, w podzięce za jego ciepłe nas przyjęcie oraz wystąpienie dwiema pozycjami książkowymi. Powołano 4-osobową Komisję Uchwał i Wniosków (przewodniczący ppłk Roman Misiak) oraz mjra Jacka Behrendta z Okręgu Wielkopolskiego na Protokolanta Zebrania. Przewodniczący Zebrania w asyście wiceprezesów ZG ppłk. Misiaka oraz por. Sławomira Łazora uhonorował pięciu członków przyznanymi odznaczeniami. Wśród odznaczonych znaleźli się Koleżanki i Koledzy: Jolanta Gruning, Cecylia Longier, Ryszard Woliński (dwukrotnie), Adam Kula i Ryszard Truszkowski. W imieniu odznaczonych głos w kolejności zabrali chor. Ryszard Truszkowski i kmdr por. Adam Kula. Z kolei prezesa płk. Tomaszkiewicza uhonorowano przyznanym przez Zarząd Główny Związku Legionistów Polskich Krzyżem Honoru Legionów klasy I z Mieczami. Aktu dekoracji dokonał wiceprezes por. Sławomir Łazor w asyście ppłka Zbigniewa Kotarskiego. Odczytano treść wystosowanego przez Zarząd Główny Związku do Stefana Oberleitnera list gratulacyjny z okazji awansu na stopień Pułkownika Wojska Polskiego. Zarząd Główny przyjął trzy uchwały i jeden wniosek przez aklamację. Projekty dwóch uchwał, w sprawie rozwoju struktur organizacyjnych Związku oraz w sprawie stworzenia warunków realizacji zadań statutowych Związku do Komisji zgłosiło Prezydium Zarządu Głównego, projekt uchwały w sprawie aktualizacji wpisu w KRS dotyczącym Związku zgłosił Kol. Bogdan Stachowiak, a wniosek o przyjęcie płk. dypl. pil. Jacka Pszczoły w poczet członków honorowych naszego Związku zgłosił prezes płk Tomaszkiewicz. Przewodniczący Zebrania w swoim wystąpieniu dokonując oceny działalności struktur Związku w odniesieniu tylko do Okręgu Wielkopolskiego stwierdził, jak to ujął "obniżenie lotów" z zaznaczeniem, że nie dotyczy to Koła mjra Behrendta oraz Koła z Wolsztyna, a dodatkowo w ocenie prezesa Związku nieobecny na posiedzeniu prezes Okręgu płk dypl. Jacenty Góral przez prawie 1,5 roku, tj. od czasu sprawowania swojej funkcji nie powołał do życia żadnego nowego koła. Trudno polemizować z tą oceną, gdy w temacie "Struktura Związku i dynamika jej wzrostu" nieznana jest władzom Okręgu struktura pozostałych okręgów i ich dokonania w tym temacie, natomiast znana jest tylko prezesowi przytaczana po raz kolejny przez niego również i na tym posiedzeniu całkowita liczba członków stowarzyszenia wynosząca około 5 tys. oraz 860 tys., a może i milionowa rzesza naszych sympatyków w kraju i poza jego granicami. Kpt. Ryszard Woliński zgłosił projekt uchwały poszerzającej możliwość nadawania Medalu "Za Zasługi dla ZOR RP" również w stopniu brązowym, jednak ze względów formalnych ten projekt nie był procedowany, gdyż ta decyzja z uwagi na konieczność zmiany § 54, pkt 3 statutu należy do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów. Skarbnik Związku Kol. Ryszard Truszkowski przypomniał zebranym fakt podlegania naszego stowarzyszenia przepisom Ustawy o Rachunkowości i Kodeksu Handlowego oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach dotyczących sprawozdawczości w zakresie prowadzonej działalności przez poszczególne struktury organizacyjne Związku. Na tym posiedzenie na sali plenarnej zakończono, a zebranym pozostał do zrealizowania punkt porządku obrad polegający na zwiedzeniu wybranych obiektów infrastruktury 31 BLT, a w szczególności: hangaru z samolotem F-16, wyposażenia ratunkowego pilota, statków powietrznych wycofanych z eksploatacji, symulatora lotu oraz katapulty samolotu F-16 zakończony o godz. 15:00 spożytym wraz z naszym Gospodarzem obiadem.

Odnosząc się jeszcze do wystąpienia prezesa brakowało w nim, zdaniem władz Okręgu pomimo posiadania takiej wiedzy jakiejkolwiek wzmianki o tym, że Okręg Wielkopolski jako jedyny element struktury organizacyjnej stowarzyszenia posiada od lipca 2014 roku własną stronę www, gdzie przejrzyście i rzetelnie dokumentowana jest bieżąca i planowana działalność Okręgu. Na stronie www Zarządu Głównego nie pojawiła się jak dotąd żadna informacja o istnieniu naszej strony www, nie mówiąc już o zamieszczeniu na niej chociażby na zasadzie wzajemności odnośnika do naszej okręgowej witryny. Brak było również w wystąpieniu prezesa jakiejkolwiek informacji o gali podsumowującej 27 września ogólnopolski konkurs "70 rocznica Powstania Warszawskiego", konkurs który zgodnie z nadal publikowaną na stronie www Związku wersją regulaminu przeznaczony był tylko dla uczniów szkół Warszawy i Województwa Mazowieckiego, a dodatkowo zgodnie z informacją podaną przez płk. Józefa Boreckiego na czerwcowym posiedzeniu Zarządu Głównego, na kilka dni przed przed upływem terminu nadsyłania prac jego formuła zainteresowała uczniów tylko 4 szkół. Tymczasem na podstawie informacji opublikowanej w Internecie, niestety nie na stronie organizatora konkursu można przeczytać, że wzięło w nim udział 347 szkół, a wśród laureatów nie było w ogóle szkół z województwa mazowieckiego, a nietrudno wskazać na tej liście szkoły znane już z innych konkursów organizowanych przez Zarząd Główny Związku. Z czystej ciekawości nasuwają się zatem pytania: jakie były działania organizatora konkursu zmieniające tak diametralnie frekwencję i gdzie w przestrzeni publicznej dostępny jest regulamin na podstawie którego wzięło udział w tej imprezie kilkaset szkół z całego kraju? Brak było również w wystąpieniu prezesa, jak również na stronie www Zarządu Głównego jakiejkolwiek informacji o wynikach I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "100. rocznica powstania Legionów Polskich", zgodnie ze stosownym regulaminem zakończonego na szczeblu poszczególnych okręgów Związku w czerwcu, imprezy w której wzięło udział 937 szkół. Taką informację opublikował tylko Okręg Wielkopolski. Brak było również informacji prezesa, że w dniu dzisiejszym rozpoczęło się w Krakowie V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności, gdzie pośród 130 przedstawicieli reprezentowany był również i nasz Związek. Wobec powyższych faktów niezrozumiałą pozostaje sytuacja, że o tym co dzieje się w Związku nie można uzyskać pełnej informacji na posiedzeniach Zarządu Głównego, pomimo faktu że na każdym posiedzeniu tego gremium głównym punktem porządku obrad jest wystąpienie prezesa na temat realizacji zadań i najbliższych planów stowarzyszenia, nie mówiąc już o witrynie internetowej Zarządu Głównego, będącej na chwilę obecną nienajlepszą wizytówką Związku, nieułatwiającą osobom zainteresowanym wstąpieniem w nasze szeregi podjęcie decyzji na tak.


Wstecz