KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


27.06.2015

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU NA TERENIE WSOWL

Tekst: Admin
Zdjęcia: WSOWL

Rodowód Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki sięga okresu I Rzeczypospolitej, kiedy to w 1765 roku utworzono w Warszawie Szkołę Rycerską. Po zakończeniu II wojny światowej utworzona w Riazaniu w czerwcu 1943 roku Dywizyjna Szkoła Podchorążych została przeniesiona do Krakowa i funkcjonowała pod nazwą Oficerska Szkoła Piechoty i Kawalerii. W Przemyślu w październiku 1944 roku została utworzona Oficerska Szkoła Saperów. W drugiej połowie lat czterdziestych obie szkoły przeniesiono do Wrocławia. We wrześniu 1962 roku Oficerska Szkoła Piechoty we Wrocławiu przemianowana została na Oficerską Szkołę Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki. Uwzględniając wzrastające potrzeby sił zbrojnych na wysoko wykwalifikowane kadry w 1967 roku wszystkie szkoły oficerskie otrzymały status uczelni wyższych. Karty nowej historii pisze wrocławska uczelnia wojskowa od dnia 1 października 2002 roku, kiedy to na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, przy wykorzystaniu potencjału szkół wojskowych z Wrocławia, Poznania i Torunia, powołana została do życia Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu /WSOWL/. W sierpniu 2003 roku szkoła otrzymała imię patrona - generała Tadeusza Kościuszki.

W sobotę, 27 czerwca 2015 roku na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego Związku, którego część pierwsza poświęcona była współpracy naszego stowarzyszenia z jednostkami i uczelniami wojskowymi w kształtowaniu patriotyczno-obronnych postaw młodego pokolenia. Uczestników zebrania powitał gospodarz Rektor-Komendant płk dr hab. Mariusz Wiatr, który w krótkich słowach zapoznał zebranych z historią Uczelni. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego płk Stanisław Tomaszkiewicz, który przedstawił porządek obrad oraz omówił najistotniejsze kwestie związane z działalnością i sukcesami Związku. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia Wiceprezesowi Zarządu Głównego por. rez. mgr. Sławomirowi Łazorowi aktu mianowania na stopień wojskowy kapitana. Aktu tego, w imieniu Dyrektora Departamentu Kadr gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego dokonał płk Andrzej Zalewski. Za zasługi na rzecz i pomoc w kultywowaniu tradycji oręża polskiego oraz wartości patriotyczno-obronnych Prezes Związku uhonorował Rektora-Komendanta złotym medalem ''Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP'', a Dziekana Wydziału Zarządzania Uczelni płk. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę medalem srebrnym. Ppłk dr Krzysztof Nowacki wygłosił wykład nt.: ''Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży na przykładzie patronów jednostek wojskowych Wojsk Lądowych''. Po przerwie dalsza część obrad dotyczyła spraw statutowych, a treść podjętych uchwał zostanie zapewne przedstawiona na stronie www Zarządu Głównego.

Wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego, członek Zarządu Głównego mjr Jacek Behrendt nie mogąc być obecnym w tym dniu we Wrocławiu na posiedzeniu Zarządu Głównego Związku wniósł na piśmie wnioski o rozszerzenie porządku obrad oraz materiał do dyskusji, dotyczącej działalności statutowej Związku. Niestety decyzją przewodniczącego zebrania Prezesa płk. Stanisława Tomaszkiewicza ów dokument nie stał się przedmiotem obrad, ale jego treść dla wszystkich chętnych dostępna jest tutaj . Miejmy nadzieję, że dla dobra stowarzyszenia przyjdzie czas i usłyszymy wiążące odpowiedzi na poruszane w tym materiale kwestie i zapytania, w większości kierowane do władz naczelnych stowarzyszenia, a imiennie do Pana Prezesa płk. Stanisława Tomaszkiewicza.


Wstecz