KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


23.10.2015

KONKURS ''95. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ'' - KRÓTKI KOMENTARZ

Tekst: Admin

Kolejna, szósta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego, która zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez prezesa Zarządu Głównego Związku płk. Stanisława Tomaszkiewicza miała przebiegać dwuetapowo w okresie od 13 marca do 30 października 2015 roku została rozstrzygnięta na posiedzeniu Komisji Konkursowej Głównej Komisji Historycznej Związku w dniu 21 października 2015 roku, której protokół zatwierdził w dniu następnym prezes płk Tomaszkiewicz. Temat konkursu, którego patronatem honorowym objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego to 95. rocznica Bitwy Warszawskiej. Pierwszy etap, na szczeblu okręgów Związku i kuratoriów oświaty trwał do 19 września. Tylko Okręg Kujawsko-Pomorski Związku na dziesięć struktur ujętych w regulaminie udostępnił publicznie 18 maja bardzo fragmentaryczne wyniki rywalizacji zakończonej w tym okręgu już na cztery miesiące przed upływem regulaminowego terminu, pozbawiając tym samym możliwości wzięcia udziału w konkursie zainteresowanym szkołom z teremu okręgu po tym terminie. Do Okręgu Wielkopolskiego wpłynęła i to w przeddzień upływu regulaminowego terminu tylko jedna praca, która trafiła do Centralnej Komisji Konkursowej z wyłączeniem jakiejkolwiek winy władz Okręgu Wielkopolskiego z pominięciem wszystkich zapisów zawartych w rozdziale VII regulaminu, w części dotyczącej oceny prac konkursowych etapu pierwszego. Co więcej, praca ta zajęła ostatecznie w skali kraju III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Warto tutaj dodać, że aż 37,5 % osób, które złożyły swój podpis pod końcowym protokołem jest ściśle związanych z tą szkołą laureatem, będącą dla nich miejscem zatrudnienia. Niestety sytuacja ta się powtarza po raz kolejny, gdyż w poprzednich edycjach laureatami były także pośród podanych w protokole pokonkursowym setek uczestniczących szkół szkoły bezpośrednio związane ze składem komisji oceniającej. Ponadto budzi wątpliwość, że w tej kategorii zgodnie z zapisem ujętym w protokole zgłosiło się w skali kraju aż 506 szkół, a ostatecznie wpłynęło tylko 11 prac a powinno 27. Znaczyć to może tylko, że do większości struktur nie wpłynęły na konkurs żadne prace lub co jest zdaniem władz Okręgu Wielkopolskiego bardziej prawdopodobne te 11 prac są jedynymi pracami jakie w ogóle na konkurs wpłynęły. Przemawiają za taką oceną trzy fakty: po pierwsze: bardzo niski poziom prac, gdyż laureatami konkursu w jego historii zostawały prace, które w 20-30 % swojej treści były nie na temat, po drugie: brak publikacji uzyskanych wyników na szczeblu okręgów, po trzecie: brak dostępu do wykazu uczestniczących w konkursie szkół i zgłoszonych prac. Niestety w tej sytuacji, wobec opublikowanego treści protokołu ocena pracy jak zapisano w regulaminie Centralnej Komisji Konkursowej oraz organizatora konkursu, jak i całe to przedsięwzięcie zdaniem władz Okręgu Wielkopolskiego po raz kolejny nie przynosi, wbrew promowanej przez prezesa płk. Tomaszkiewicza oceny pozytywnej chluby Związkowi, o czym dobitnie świadczy ''zerowe'' zainteresowanie konkursem na terenie struktur Związku tożsamymi z siedzibą władz naczelnych stowarzyszenia.


Wstecz