KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


19.12.2015

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ KOŁA NR 1 W 2015 ROKU

Tekst i zdjęcia: Admin

Poznańskie Koło Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Związku jest jednym z nielicznych w skali kraju kół naszego stowarzyszenia, które prowadzi za pośrednictwem jedynej okręgowej witryny internetowej http://zorrpwlkp.pl kronikę prowadzonej na wielu płaszczyznach działalności, która to działalność zdaniem niestety prezesa płk. Stanisława Tomaszkiewicza oraz Zarządu Głównego, za sprawą prezesów Okręgu Wielkopolskiego i Koła Nr 1 jest szkodliwa dla Związku. Członkowie koła mają ponadto możliwość spotykania się zarówno w swojej siedzibie, jak i innych miejscach, z której kilka razy w roku chętnie korzystają.

W sobotę 19 grudnia 2015 roku na terenie Centrum Kultury ''Zamek'', gdzie mieści się siedziba Koła Nr 1 odbyło się ostatnie w tym roku koleżeńskie spotkanie członków podsumowujące naszą tegoroczną działalność. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, w tym 17 członków koła. Niestety z wystosowanych zaproszeń, publikowanych także na ww. stronie internetowej (w zakładce Ogłoszenia) nie skorzystało z różnych przyczyn kilkunastu kolegów, w tym wszyscy uczestniczący 12 września 2015 roku w posiedzeniu Zarządu Głównego, z prezesem płk. Stanisławem Tomaszkiewiczem na czele. Spotkanie otworzył witając przybyłych gości oraz wszystkie koleżanki i kolegów prezes Okręgu Wielkopolskiego płk Jacenty Góral. Gospodarz spotkania prezes Koła Nr 1 mjr Jacek Behrendt przedstawił zebranym porządek spotkania, którego pierwszym punktem było wręczenie przyznanego z inicjatywy władz Koła Nr 1 i Okręgu Wielkopolskiego Związku wyróżnienia. Kpt. Przemysław Majewski reprezentujący na spotkaniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu odczytał i wręczył por. Edwinowi Smykowskiemu decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada br. o mianowaniu na stopień kapitana Wojska Polskiego. Po złożeniu koledze Edwinowi przez zebranych gratulacji prezes Koła Nr 1 zapoznał w oparciu o przygotowaną prezentację z zakresem zrealizowanych przez członków koła w 2015 roku licznych przedsięwzięć, polegających nie tylko na udziale w obchodach świąt państwowych i uroczystościach patriotycznych, ale również na współpracy ze szkołami, władzami państwowymi i samorządowymi, jednostkami wojskowymi, stowarzyszeniami, zwycięstwem w dwóch zawodach strzeleckich, a na organizacji imprez i konkursów dla młodzieży kończąc. Po wystąpieniu prezesa pożegnano przybyłych z WKU gości, a kolejny punkt spotkania dyskusję otworzył płk Jacenty Góral, w której także uczestniczyli: prezes Koła mjr Jacek Behrendt oraz koledzy Janusz Palacz, Adam Sobera i Jerzy Grabus. Głównym tematem dyskusji była działalność prezesa płk. Tomaszkiewicza, który zrobił ze Związku niejako swoje ''prywatne stowarzyszenie'', łamiąc wiele zapisów statutu stowarzyszenia w prowadzonej osobiście działalności opartej na braku przejrzystości, zakłamaniu i niestety zwykłej nieuczciwości, nie przystającej do naszego motta: Bóg - Honor - Ojczyzna, przy niezrozumiałej bezczynności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Krytyka osobistych poczynań prezesa płk. Stanisława Tomaszkiewicza i realizowanych w jego imieniu działań została publicznie przedstawiona na tej stronie pod datami: 27 czerwca, 12 września i 23 października. Niestety bez jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji ze strony Pana Prezesa i jego otoczenia, podobnie jak niedoszłe na chwilę obecną do skutku, a zgodnie z treścią podjętej 12 września Uchwały ZG jako niezwłocznie posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego. W toku dyskusji zdecydowano jednak o warunkowej kontynuacji zaplanowanej na 2016 rok działalności Koła Nr 1 w strukturach Związku, pomimo nieprzychylności i braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony Pana Prezesa płk. Tomaszkiewicza i Prezydium ZG oraz głosów za pójściem własną drogą, podobnie jak to miało miejsce z powodzeniem w przypadku nowo powstałego stowarzyszenia płk. Kabaty. Po wyczerpaniu porządku spotkania było ono kontynuowane w zamkowej kawiarni przy filiżance kawy bądź herbaty, kawałku pysznego ciasta i lampce wina. Podczas spotkania ustalono, że tradycyjne spotkanie opłatkowe Koła Nr 1 zostanie zrealizowane na początku stycznia w dotychczasowym miejscu, na terenie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Prowincji św. Józefa w Poznaniu. Jednak po kontakcie z Matką Przełożoną Zgromadzenia okazało się, że z powodu wcześniej zaplanowanego remontu nasze tegoroczne spotkanie opłatkowe niestety nie będzie mogło być u Sióstr zrealizowane.


Wstecz