KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


23.04.2016

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZORRP W POZNANIU

Tekst: Admin
Zdjęcia: Płk E. M. Andrzejewski

W sobotę, 23 kwietnia 2016 roku na terenie Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 miało miejsce posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pierwsze w tym roku i po ponad siedmiu miesiącach od ostatniego posiedzenia we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z informacją Prezydium Zarządu Głównego ZORRP porządek zebrania był bardzo skromny i składał się tylko z trzech punktów, a mianowicie: informacjach o stanie przygotowań do obchodów 95. rocznicy powstania ZORRP oraz do Krajowego Zjazdu Delegatów, a także bieżących spraw organizacyjnych. Na zaproszenie pana Tomaszkiewicza na posiedzenie przybyli członkowie Zarządu Głównego reprezentujący tylko trzy okręgi z dwunastu, w większości powołanych przez pana prezesa z naruszeniem statutu ZORRP i istniejące prawdopodobnie tylko na papierze i w głowie pana prezesa. Obecni byli także Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także kilku członków poznańskiego Koła Nr 1 ZORRP, tradycyjnie wypełniających salę podczas poznańskich posiedzeń Zarządu Głównego. Witając wszystkich przybyłych posiedzenie otworzył pan Stanisław Tomaszkiewicz, który pełnił rolę Przewodniczącego obrad, a na Protokolanta wobec odmowy mjr. Mariana Osady wybrano ppłk. Romana Misiaka. Pierwsze dwa punkty porządku obrad omówił zaledwie w kilku minutach prowadzący obrady. Wobec oczekiwań zebranych niestety nie przedstawił on żadnego szczegółowego harmonogramu planowanych na 20 września br. obchodów 95. rocznicy powstania ZORRP. Na chwilę obecną miejscem obchodów jest sala w poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz fakt, że obchody rocznicowe ma zainaugurować odprawiona kilka dni wcześniej w Bazylice Archikatedralnej Msza święta. W drugim punkcie porządku obrad pan Tomaszkiewicz przedstawił projekt Ordynacji Wyborczej Krajowego Zjazdu Delegatów ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który odbędzie się jesienią bieżącego roku na terenie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokładnie w sobotę 26 listopada. Nie mając dostępu do wersji pisemnej proponowanej uchwały dotyczącej ordynacji wyborczej płk Jacenty Góral i mjr Jacek Behrendt wstrzymali się od głosu, w związku z treścią uchwały ich zdaniem niezgodną ze statutem ZORRP.

W punkcie dotyczącym bieżących spraw organizacyjnych głos zabrał pan Tomaszkiewicz, który przedstawił strukturę ZORRP jako 12 okręgów i stan liczebny dokładnie 4203 członków, z czego tylko około 500 opłaca składki członkowskie. Zdaniem obecnych na sali władz Okręgu Wielkopolskiego ZORRP w osobach płk. Górala i mjr. Behrendta tylko pan Tomaszkiewicz widział te 4203 deklaracje członkowskie, a skarbnik ZORRP pan Truszkowski 500 wpłat tytułem składek członkowskich. Innymi słowy przedstawione po raz kolejny przez pana Tomaszkiewicza dane są całkowicie nieprawdziwe, wzięte niejako z przysłowiowego sufitu, a fakt niepłacenia składek zdaniem prezesa przez ponad 88 % członków narusza § 12 pkt 3 statut i jest działaniem na szkodę ZORRP. Co więcej, w swoim wystąpieniu pan Tomaszkiewicz był za powstawaniem kolejnych kół nawet sześcio i mniej osobowych, co jest kolejnym naruszeniem statutu ZORRP, podobnie jak zakładane przez tego pana osobiście koła na terenie okręgu, z całkowitym pominięciem władz Okręgu Wielkopolskiego. Dziwi fakt, że w swoim wystąpieniu pan Tomaszkiewicz nie przedstawił zebranym sytuacji mającej miejsce na przełomie roku w Okręgu Pomorskim, gdzie szeregi ZORRP opuściło wielu Kolegów na znak ich protestu wobec poczynań i utraty zaufania do władz macierzystego okręgu. Natomiast pan Tomaszkiewicz odczytał podsunięty przez wiceprezesa Zarządu Głównego Macieja Myczkę, notabene tylko szeregowego a nie oficera Wojska Polskiego, pod jakim to stopniem był dotychczas znany w ZORRP i nie tylko fragment notatki zamieszczonej w Internecie w domenie zorrpwlkp.pl, a dotyczącej jednej z wielu uroczystości, w której przedstawiciele Okręgu Wielkopolskiego ZORRP brali udział. Istotne dla pana Tomaszkiewicza było zamieszczone tam zgodne z prawdą stwierdzenie, że w obchodach rocznicowych nie wziął udziału żaden z miejscowych poznańskich przedstawicieli władz naczelnych ZORRP, a jego zdaniem to przecież ci przedstawiciele okręgu go reprezentowali. W odpowiedzi należy stwierdzić, że niestety już od blisko 2 lat Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZORRP nie otrzymał z rąk pana Tomaszkiewicza dyspozycji reprezentowania ZORRP w uroczystościach na terenie Poznania i Wielkopolski. Co więcej Okręg Wielkopolski i Koło Nr 1 ZORRP z własnej inicjatywy organizuje i uczestniczy w licznych przedsięwzięciach na terenie Wielkopolski i poza nią, w wielu przypadkach na podstawie imiennie otrzymanych od organizatorów zaproszeń. Nie jest tajemnicą, że są także instytucje i stowarzyszenia, które nigdy nie przesłały na ręce pana Tomaszkiewicza jakiegokolwiek zaproszenia na organizowane uroczystości, jak również są i takie uroczystości w których brali udział przedstawiciele władz Okręgu Wielkopolskiego ZORRP, o których pan Tomaszkiewicz nawet nie słyszał. Nie mówiąc już o blisko zerowej w ocenie władz Okręgu Wielkopolskiego ZORRP aktywności pozostałych poznańskich kół, w tym także powołanych z naruszeniem statutu ''kół pana Tomaszkiewicza''. Przy tej okazji warto także wspomnieć o ''ustawionych'' konkursach historycznych (patrz notatka z dnia 23.10.2015 r.) organizowanych przez Zarząd Główny pod egidą pana Tomaszkiewicza, gdzie w ostatniej edycji tego ogólnopolskiego konkursu z Wielkopolski zgłoszono tylko jedną pracę, pracę ze szkoły - miejsca pracy pana Tomaszkiewicza i praca ta, łamiąc postanowienia regulaminu konkursu zajęła miejsce na podium, bijąc na głowę jak głosi oficjalny komunikat nadesłane na konkurs prace z pozostałych 505 szkół w tej kategorii wiekowej. Otóż zdaniem władz okręgu, prac które napłynęły na ten konkurs, jak i każdą z jego wcześniejszych edycji było w sumie co najwyżej kilkadziesiąt i reprezentowały one uczniów tylko kilkunastu szkół na wszystkich poziomach wiekowych w całym kraju. Jest to już kolejny przykład fałszowania przez pana Tomaszkiewicza i Komisje Konkursowe kreowanej przez ZORRP rzeczywistości, za którą ZORRP powinien i musi się niestety wstydzić. Warto przy tej okazji wspomnieć, że w dotychczasowych czterech edycjach konkursów historycznych organizowanych przez Okręg Wielkopolski ZORRP tylko dla uczniów wielkopolskich szkół wzięło udział blisko 150 szkół, a szczegółowe wyniki dostępne są w Internecie. Udział w tych imprezach objętych patronatem honorowym i wsparciem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szkół związanych z władzami naczelnymi ZORRP, gdzie działają nieznani bliżej władzom Okręgu tzw. Młodzi Piłsudskiego był bliski zeru - dwie drużyny w jednej z edycji konkursu, bez znaczących sukcesów.

W sprawie postępowania prowadzonego z inicjatywy pana Tomaszkiewicza przez Sąd Koleżeński Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP przeciwko płk. Jacentemu Góralowi i mjr. Jackowi Behrendtowi zakończonego wydaniem w dniu 27 lutego br. stosownego Postanowienia głos zabrał Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego pan Antoni Franczyk. Wobec nie wniesienia odwołania przez żadną ze Stron postępowania wydane postanowienie zdaniem mówcy jest prawomocne i ostateczne. Przypomnę, że na mocy tego postanowienia ww. Pozwani przez Zarząd Główny ZORRP zostali całkowicie oczyszczeni ze stawianych im absurdalnych, nie popartych żadnymi dowodami zarzutów, a imiennie pan Tomaszkiewicz został zobowiązany przez ww. Sąd do wykonania wobec Pozwanych dwóch wniosków (patrz notatka z 4 kwietnia). Owe zalecenia Sądu wzbudziły emocje wśród oddanych zwolenników poczynań pana Tomaszkiewicza, wśród których niestety wielu jest takich co uważają, że nie zważając na obowiązujące przepisy, statut i wydane postanowienie sądu koleżeńskiego ZORRP prezes może wszystko. Z ust przedstawiciela Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP padły nawet na sali obrad w kierunku mjr. Jacka Behrendta słowa: ''chcesz w mordę, prezes może wszystko'', a współprowadzący obrady wiceprezes Zarządu Głównego zwrócił się do jednego z Pozwanych płk. Górala słowami: ''działacie według bolszewickich metod''. Natomiast pan Tomaszkiewicz nie zważając na treść otrzymanego Postanowienia sądu koleżeńskiego powiedział do Pozwanych: ''Wy, byłe władze Okręgu Wielkopolskiego''. Kontynuując swoje wystąpienie pan Tomaszkiewicz, manipulując zdaniem Pozwanych faktami po raz kolejny, pomimo znajomości treści otrzymanego ww. Postanowienia przedstawił działalność władz Okręgu Wielkopolskiego ZORRP jego zdaniem jako szkodliwą dla tegoż ZORRP i jego Zarządu Głównego. Były i głosy z sali członka Zarządu Głównego, aby Zarząd Główny uchwalił tu i teraz wyrzucenie Pozwanych ze stowarzyszenia, co świadczy tylko o atmosferze panującej na sali obrad i po raz kolejny nieznajomości statutu ZORRP przez członków Zarządu Głównego. Płk Góral przedstawił zebranym opisaną w statucie ZORRP procedurę zmian władz okręgu i po raz kolejny podtrzymał swoje stanowisko przedstawione uprzednio w piśmie z dnia 10 marca br. kierowanym do pana Tomaszkiewicza dotyczącym niezgodnego ze statutem odwołania z funkcji prezesa Okręgu Wielkopolskiego ZORRP na rzekomym, zwołanym przez pana Tomaszkiewicza w dniu 15 lutego bieżącego roku posiedzeniu Zarządu Głównego. Natomiast mjr Behrendt nie został dopuszczony przez moderatora tej części posiedzenia do obrony swoich racji ze względu, jak to ujął ''na brak czasu''. Ostatecznie atmosferę uspokoił dopiero gospodarz zebrania dyr. Andrzej Kaczmarek, proponując podanie Stronom postępowania rąk na zgodę i dla dobra ZORRP wspólne spotkanie w najbliższym terminie, co stanowi treść jednego z zaleceń Postanowienia Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego, którego do tej pory pan Tomaszkiewicz nie wykonał i w ocenie Pozwanych trudno jest wierzyć, że w przyszłości tak się stanie. Warto zaznaczyć, że obecni na spotkaniu Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, wobec padających na sali podczas tego posiedzenia wypowiedzi i słów nie zabrali głosu i nie zajęli z racji pełnionych funkcji, niejako z urzędu żadnego stanowiska. Na tym spotkanie zakończono, a władze Okręgu Wielkopolskiego ZORRP mają nikłą nadzieję, że otrzymają pisemny protokół z tego posiedzenia wraz z podjętymi przez Zarząd Główny w tym dniu dwoma uchwałami. Należy przy tej okazji przypomnieć, że w obecnej blisko czteroletniej kadencji władz naczelnych ZORRP władze Okręgu Wielkopolskiego są w posiadaniu pisemnej wersji tylko jednego protokołu z posiedzeń Zarządu Głównego wraz z treścią podjętych uchwał i nie jest to protokół z posiedzenia z 12 września 2015 roku, gdzie podjęto uchwałę o skierowaniu przeciwko władzom Okręgu Wielkopolskiego sprawy do Głównego Sądu Koleżeńskiego. Co więcej, takim protokołem nie dysponował również skład orzekający Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP i Pozwani w przedmiotowej sprawie, co tylko obrazuje jedną z wielu nieprawidłowości w kierowanym przez pana Tomaszkiewicza jednoosobowo stowarzyszeniu, który ZORRP traktuje jak prywatny folwark oraz nieprawidłowości w działalności, być może nie całkowicie od niego zależnej sekretarza Zarządu Głównego mjr. Mariana Osady.


Wstecz