KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


24.11.2016

NOTATKA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO ZORRP

Tekst: płk Jacenty Góral

W sobotę, 19 listopada 2016 roku w siedzibie Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, zwanego dalej Związkiem odbyło się zwołane przez prezesa płk. Jacentego Górala posiedzenie Zarządu, na które przybyli członkowie Zarządu Okręgu w wymaganym do podejmowania uchwał składzie pięcioosobowym (§ 37 pkt 2 Statutu Związku) oraz zaproszeni członkowie poznańskiego Koła Nr 1 Związku. Przebieg posiedzenia był zgodny z podanym w ogłoszeniu o zebraniu.

1) Ocena działalności prezesa pana Tomaszkiewicza oraz Zarządu Głównego Związku w stosunku do Okręgu Wielkopolskiego i jego statutowych władz.

Zgodnie ze Statutem Związku (§ 22 pkt 1) Prezydium (w tym prezes) jest organem pomocniczo-wykonawczym Zarządu Głównego, zwanego dalej ZG. W Związku pana Tomaszkiewicza jest odwrotnie, to ZG działa w sposób zakłamany i uległy, nie potrafiąc skutecznie przeciwstawić się temu panu, ulegając jego dyktatowi poprzez podejmowanie uchwał naruszających Statut Związku bądź firmujący indywidualne decyzje tego pana podjęte z naruszeniem Statutu Związku. Decyzja ZG (faktycznie tylko pana Tomaszkiewicza) z dnia 15 lutego 2016 roku ( załącznik nr 1 ) jest bezprawna i tak ją ocenił Sąd Koleżeński Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w wydanym 27 lutego 2016 r. Postanowieniu ( załącznik nr 2 ). Jeżeli pan Tomaszkiewicz stawia się ponad orzeczenie statutowego Sądu Koleżeńskiego, to dalsza współpraca z tym panem jest niemożliwa. Otóż w ww. postanowieniu Sąd zalecił panu Tomaszkiewiczowi przywrócić w Okręgu Wielkopolskim stan sprzed 15 lutego 2016 roku. Na posiedzeniu ZG w dniu 23 kwietnia br. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego swoim autorytetem prawniczym potwierdził prawomocność wydanego w tej sprawie postanowienia Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku. Pan Tomaszkiewicz z uporem godnym maniaka za nic ma zalecenia Sądu Koleżeńskiego, wyrokując że są one nieprawomocne. Takim postępowaniem pan Tomaszkiewicz wkroczył na drogę prowadzącą do upadku zarówno siebie, jak i całego Związku. Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku ocenia negatywnie działalność pana Tomaszkiewicza, co odzwierciedlają treści skierowanych przez płk. Jacentego Górala i mjr. Jacka Behrendta pod adresem Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku wniosków ( załącznik nr 3 ), na które na chwilę obecną nie ma żadnej odpowiedzi. Brakło panu odwagi panie Tomaszkiewicz, żeby zmierzyć się przed Sądem Koleżeńskim z zarzutami, które zawierają ww. wnioski. Jest pan tchórzem. Wspomnę tylko niektóre przykłady łamania przez pana zapisów obowiązującego Statutu Związku:

 • przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku panów Mariusza Sieberta i Romana Ratajczaka oraz powołanie Kół Nr 5 i Nr 8 (to ostatnie koło swoją działalność firmuje pod nazwą Poznański Patrol Rezerwy, a powołane zostało przez ZG podobno 29 kwietnia br. gdyż w tym dniu nie było żadnego posiedzenia ZG), ponadto Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku nic nie wie o powołanych jeszcze wcześniej w Okręgu przez pana Tomaszkiewicza Kołach Nr 6 i Nr 7;

 • zorganizowanie w dniu 25 czerwca br. pozastatutowego Walnego Zebrania Członków Okręgu Wielkopolskiego Związku na podstawie pozaprawnej, jeśli w ogóle istnieje uchwała ZG i wyboru pseudowładz Okręgu. Cytat ze strony internetowej ZG Związku: ''Członkowie wielkopolskich struktur Związku zaufaniem obdarzyli kolegów młodego pokolenia i dotąd mniej znanych w środowisku organizacji''. Aleksander Piasny l. 76, Bogdan Stachowiak l. 82 - to Ci młodzi?, a ci mniej znani to w ogóle nieznani. We władzach tego okręgu nie ma ani jednego oficera, który pełnił zawodową służbę wojskową! Widocznie żaden obecny na tych pseudowyborach nie chciał firmować lub nie był godzien tego gremium.

 • nadawanie godności Członka Honorowego Związku oraz Medali ''Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP'' przez pana Tomaszkiewicza, z pominięciem ZG;

 • zawłaszczenie wskutek decyzji pana Tomaszkiewicza przez Związek kwoty 796 zł, które wpłynęły z Kuratorium Oświaty tytułem refundacji poniesionych ze środków prywatnych kosztów zakupu nagród rzeczowych dla laureatów organizowanego przez Okręg Wielkopolski Związku z powodzeniem już po raz czwarty bez jakiejkolwiek pomocy ze strony władz naczelnych Związku konkursu historycznego dla młodzieży

oraz działanie na szkodę Związku poprzez podawanie przez pana Tomaszkiewicza do opinii publicznej faktów niezgodnych z rzeczywistością dotyczących m.in. struktury i liczebności Związku, bezprawnego pozbawienia płk. Górala i mjr. Behrendta pełnionych funkcji oraz liczby uczestników i wyników organizowanych przez ZG ogólnopolskich konkursów historycznych.

Pozbawienie funkcji, usunięcie z ZG i ze Związku płk. Górala i mjr. Behrendta jest totalnym świństwem i kolejnym przejawem bezprawia ze strony ZG i pana Tomaszkiewicza, szczególnie w sytuacji znajomości treści ww. Postanowienia Sądu Koleżeńskiego oraz prawdopodobnego zatajenia przez pana Tomaszkiewicza faktu istnienia pism kierowanych przez zainteresowanych oficerów do przewodniczących GKR i GSK Związku. Stosowanie przez ZG § 55 pkt 4 Statutu Związku jest jaskrawym przykładem bezprawia, gdyż jego wykorzystanie powoduje uzyskanie statusu obowiązującego prawa w stosunku do proponowanej korekty Statutu Związku dopiero w następstwie przegłosowania tego projektu większością 2/3 głosów na Krajowym Zjeździe Delegatów Związku (§ 52 Statutu Związku). Zmieniony Statut zatwierdza Krajowy Sąd Rejestrowy i dopiero wówczas może on stanowić obowiązujące w Związku prawo. ZG na swoim posiedzeniu może dopiero wówczas uchwalić, to co Wam panowie, członkowie ZG wydaje się, że uchwaliliście w zgodzie z prawem w dniu 8 września br. (prawomocność wyborów władz Okręgu Wielkopolskiego Związku z panem Ratajczakiem na czele lub raczej powołanie jakiegoś Okręgu Wielkopolskiego ''bis'' Związku, usunięcie ze Związku płk. Górala i mjr. Behrendta, legalność istnienia nowych kół w okręgu). Taki scenariusz jest możliwy, ale nie wcześniej niż za kilka miesięcy.

Panie Tomaszkiewicz dlaczego nie skorzystał pan z możliwości uchwalenia dla siebie na podstawie § 55 pkt 4 Statutu Związku dożywotniej funkcji prezesa Związku? Zaoszczędzono by na Krajowym Zjeździe Delegatów dużo czasu, a panu stresu. Teraz musicie panowie z konieczności tę fikcję wyborczą w oparciu o uchwaloną w dniu 23 kwietnia 2016 roku ordynację, notabene niezgodną ze Statutem Związku kontynuować. Na chwilę obecną są w Związku dwa Okręgi Wielkopolskie, a władze Okręgu na czele z płk. Góralem i mjr. Behrendtem bezskutecznie odwołują się od bezprawnych decyzji pana Tomaszkiewicza, gdyż w Związku obowiązuje naczelna zasada promowana m.in. przez panów z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku ''prezesowi wolno wszystko'', a przestrzeganie prawa w stowarzyszeniu to wielka lipa. Okręg Wielkopolski Związku pod prezesurą płk. Górala będzie dalej prowadził swoją działalność do upływu określonej Statutem Związku czteroletniej kadencji, tj. do listopada 2017 roku, pomimo faktu że § 32 pkt 4 Statutu Związku mówi, że kadencja władz okręgu powinna (ale nie musi) pokrywać się z kadencją władz naczelnych Związku.

Nie chcąc tkwić w tym związkowym marazmie, oceniając negatywnie pracę ZG, która w ostatnim roku skupiała się głównie na tym jak ''dokopać'' i ''wykopać'' ze Związku płk. Górala i mjr. Behrendta i ogromne, wręcz sprawcze zaangażowanie w tym dziele pana Tomaszkiewicza oficerowie, członkowie Koła Nr 1 wydali oświadczenie ( załącznik nr 4 ).

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku zapoznał się z opinią głoszoną przez pana Tomaszkiewicza, jak i powielane przez inne osoby na temat płk. Górala pijaka. Opinię tę przy każdej możliwej okazji wygłasza pan Tomaszkiewicz, prominentny funkcjonariusz partyjny stanu wojennego. Ostatnio na spotkaniu ''przy kawie'' w dniu 3 listopada br. pan Tomaszkiewicz bardzo łatwo stygmatyzuje ludzi, czynił to w podobny sposób przed wyborami w 2012 roku w stosunku do Panów płk. Alfreda Kabaty i mjr. Andrzeja Półchłopka. Jako mój komentarz do tych pomówień mogę podać jeden przykład. W 1978 roku, gdy pan Tomaszkiewicz był zastępcą dowódcy batalionu saperów ds. politycznych i ''ścigał'' kadrę za posyłanie dzieci do 1. Komunii to ówczesny mjr Góral dowodził pułkiem artylerii i został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi. Pewnie przełożeni docenili to, że może jest pijakiem, ale nie bydlakiem. Ponadto, jeżeli pana Tomaszkiewicza interesują moje prywatne podróże, to informuję, że oprócz wycieczki w 2013 roku na Ukrainę, w 2014 roku byłem we Włoszech (co pan Tomaszkiewicz wykorzystał bez jakiegokolwiek uzgodnienia i niezgodnie z faktami oraz przyjął w prowadzonej na rzecz Związku działalności postawę niemającą nic wspólnego z honorem), w 2015 roku na Białorusi i Litwie.

2) Brak reakcji, wobec zaistniałej systuacji ustawowego organu kontroli wewnętrznej oraz statutowego sądu koleżeńskiego.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku, widząc bezprawie czynione przez pana Tomaszkiewicza i ZG oraz pragnąc zaprzestania przez ww. dalszego zakłamywania związkowej rzeczywistości wystosował w czerwcu br. także pismo do Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku ( załącznik nr 5). Pan Przewodniczący, ani kierowany przez niego organ do tej pory nie ustosunkowali się do wysłanego pisma. To samo dotyczy Pana Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego. Może to świadczyć o braku samodzielności i niezależności obu Panów Przewodniczących i nie wypełniania określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz Statucie Związku zadań, wyczerpujących znamiona braku szacunku do wszystkich członków Związku którym te organy władz naczelnych Związku powinny służyć. Panowie Przewodniczący, Wy powinniście służyć członkom Związku, a nie być niezależnie od okoliczności ślepo posłuszni woli pana Tomaszkiewicza. Wobec powyższego Zarząd Okręgu Wielkopolskiego wyraża swoją dezaprobatę wobec takie postawy obu Panów Przewodniczących.

3) Zmiany w strukturze organizacyjnej Okręgu Wielkopolskiego Związku, wybór Delegatów Okręgu Wielkopolskiego na Krajowy Zjazd Delegatów Związku.

Wobec zaistniałej sytuacji Zarząd Okręgu zobowiązuje prezesów Kół Nr 2, 3 i 4 nieobecnych na posiedzeniu do opowiedzenia się w terminie do 15 grudnia 2016 r. co do swojej dalszej przynależności okręgowej. Czy jesteście panowie z ''kolegami z młodego pokolenia, mniej znanymi'', czy z płk. Góralem, znanym z wrogiej działalności wymierzonej w Związek i pana Tomaszkiewicza, patrz język marksisty używany przez pana Tomaszkiewicza - załącznik nr 1 , Zarząd Okręgu przychylił się do wniosku kolegów z Koła Nr 1 i dla usprawnienia działalności Okręgu Wielkopolskiego Związku postanowił z członków Koła Nr 1 stworzyć kolejne komórki organizacyjne w postaci kół:

 • Koło Nr 5 im. Bohaterów Czerwca '56 (prezes kpt. inż. Jerzy Grabus),

 • Koło Nr 6 im. rtm. Witolda Pileckiego (prezes mjr mgr Adam Sobera).

Wobec zaistniałej sytuacji Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku zatwierdził Delegatów na najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów wybranych w dniu 23 września 2016 roku przez Zebranie Koła Nr 1. Delegatami zostali koledzy: mjr Jacek Behrendt, mjr Adam Sobera i kpt. Jacek Wacławski. Pod nieobecność na posiedzeniu przedstawicieli pozostałych kół okręgu, nieznane są nazwiska wybranych przez Zebrania tych Kół (jeśli w ogóle takowe się odbyły) Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Tym samym te osoby nie mogą być, bez zatwierdzenia przez Okręg delegatami na zjazd (§ 17 pkt 3 Statutu Związku). Ponadto nie wiadomo jak zakwalifikować utworzone na wspomnianym spotkaniu ''przy kawie'' Koło nr 1 ''bis'', gdzie prezesem ogłoszono ochotnika na to stanowisko pana Aleksandra Piasnego. Warto tutaj wspomnieć, że większość uczestników tego spotkania stanowili członkowie usunięciu ze Związku w dniu 16 sierpnia 2016 roku na podstawie uchwał Zarządu Koła Nr 1, którzy nie skorzystali z przysługującego im prawa do wniesienia za pośrednictwem Zarządu Koła Nr 1 odwołania od tej decyzji do wyższych władz Związku. Zarząd Okręgu z dużym prawdopodobieństwem prognozuje, że delegaci z pozostałych kół okręgu bez jakiegokolwiek ''namaszczenia'' władz Okręgu zostaną wybrani z naruszeniem ordynacji wyborczej i Statutu Związku Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów. Na Zjeździe po raz kolejny okaże się ile delegatów na Zjazd wybranych zgodnie z ordynacją wyborczą jest w stanie wyłonić wg słów pana Tomaszkiewicza ponad 4-tysięczne stowarzyszenie. Zresztą po co te wybory, jak z góry jest już wszystko zapewne ustalone. Komisja Matka (nazwa, jak widać w naszym stowarzyszeniu za sprawą pana Tomaszkiewicza nieprzypadkowa, znana a jakże z czasów PRL i przewodniej roli PZPR) zapewne, podobnie jak w latach poprzednich wypełni postawione przez tego pana i ZG zadanie, nie bacząc na Statut Związku. Zarząd Okręgu Wielkopolskiego nie będzie już komentował sytuacji przedwyborczej w pozostałych 11 okręgach, w większości fikcyjnych i funkcjonujących tylko na papierze z naruszeniem zapisów Statutu Związku (tylko Okręg Kujawsko-Pomorski upublicznił nazwiska swoich tylko 6 delegatów).

4) Dyskusja i wypracowanie stanowiska władz Okręgu Wielkopolskiego Związku celem przedstawienia go na Krajowym Zjeździe Delegatów Związku.

Dyskusję na posiedzeniu Zarządu Okręgu zdominowało przekonanie, że Związkiem Oficerów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nie powinien kierować, ani również zasiadać we władzach naczelnych stowarzyszenia żaden oficer polityczny określany w literaturze przedmiotu mianem politruka, bo to na nich ciąży propaganda antypiłsudczykowska w czasach PRL. Pragniemy także zadać pytania Przewodniczącemu Głównej Komisji Historycznej Związku, które to odpowiedzi dadzą władzom Okręgu Wielkopolskiego, jak i zapewne pozostałym członkom Związku odpowiedź na wiele nurtujących w działalności stowarzyszenia problemów. Nie będziemy wspominać o ''ustawianych'' i nierzetelnych konkursach historycznych, bo tę kwestię poruszono już w piśmie do Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej ( załącznik nr 5 ) i jak już wcześniej powiedziano odpowiedzi brak.
Panie Przewodniczący, Profesorze Arturze Kijas,

 • czy pan Tomaszkiewicz to już jest ten autorytet, który nadaje Złoty Medal ''Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP'' Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w uznaniu zasług za krzewienie postaw patriotycznych i ...? Może inne zakony też należy wyróżnić, może Episkopat?

 • Czy to jest ten autorytet, który po śmierci św. Jana Pawła II nadaje mu Honorowe Członkostwo Związku?

 • Jak to się dzieje, że dwukrotnie w ciągu każdego roku delegacja Związku uczestniczy w uroczystościach w Berlinie pod pomnikiem, reliktem z czasów komunistycznych (Godło PRL z orłem bez korony, Godło DDR)?

 • Jak to jest, że delegacja Związku corocznie jest obecna w dniu 23 lutego na Cytadeli biorąc udział w obchodach wyzwolenia Poznania przez Armię Czerwoną?

 • Dlaczego delegacji ZG nie było nigdy 1 marca na obchodzonym w Poznaniu Narodowym Święcie ''Żołnierzy Wyklętych'' przez komunistów, a ostatnich powstańców polskich, ani na pogrzebach ''Inki'', ''Łupaszki'' czy ''Zagończyka''?

 • Dlaczego Poczet Sztandarowy Związku stanowią przebrani za oficerów szeregowcy? Czy gdyby stanęli w mundurach z oznakami stopni jakie posiadają utraciłby na tym autorytet Związku?

 • Co to za organizacja (może bojówka) ''Młodzi Piłsudskiego'' (MP)? Co z autorytetem Marszałka, kto ją powołał, jakie jest jej umocowanie prawne (regulamin), struktura i liczebność? Doszły nas słuchy, że MP wzmocnieni patrolem policji będą ochraniać Krajowy Zjazd Delegatów przed ''wrogimi elementami'' mogącymi zakłócić porządek obrad i praworządność wyborów nowych ''starych'' władz naczelnych Związku. Zupełny absurd, którego autorem jest nie kto inny jak pan Tomaszkiewicz.

 • Dlaczego na druku firmowych ZG Związku widnieje niezgodny z faktami zapis ''Centralny Związek Oficerów Rezerwy - październik 1921 r.''? Dlaczego we wstępie do Statutu Związku widnieje data 20.09.1928 r. jako data powstania Związku Oficerów Rezerwy RP, którego obecny Związek po reaktywacji w styczniu 1991 roku jest kontynuatorem? I ostatnie pytanie:

 • Czy Pański autorytet historyka i nauczyciela akademickiego powinien być zaangażowany do poświadczania,
  że pan Tomaszkiewicz to ''wielki patriota'' realizujący statutową dewizę Związku ''Bóg - Honor - Ojczyzna''?
  Jesteśmy, jako Zarząd Okręgu Wielkopolskiego przekonani, że nie.

Najbliższy sobotni Krajowy Zjazd Delegatów Związku pokaże, czy te pytania pozostaną bez odpowiedzi, podobnie jak zostaną prawdopodobnie zamiecione pod dywan lub przedstawione w optyce pana Tomaszkiewicza inne poruszane na posiedzeniu Zarządu Okręgu Wielkopolskiego kwestie, które stanowią m.in. treść niniejszej notatki.
Posiedzenie zakończyło się w dniu 19 listopada o godzinie 16:00, a z dniem 27 listopada br. władze Okręgu mocą podjętej uchwały zawieszają do czasu przestrzegania przez pana Tomaszkiewicza i władze naczelne Związku statutu oraz naprawienia wyrządzonych Okręgowi Wielkopolskiemu i imiennie dwóm oficerom szkód swoją podległość i jakąkolwiek współpracę z panem Tomaszkiewiczem i Zarządem Głównym Związku.

Wstecz