KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


25.06.2016

KOLEJNE PRZEJAWY SZKODLIWEJ DZIAŁALNOŚCI WŁADZ ZORRP

Tekst: Admin

Na podstawie informacji rozgłaszanej przez Sekretarza Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mjr. Mariana Osadę członkom poznańskiego Koła Nr 1, legalnie wybrane 16 listopada 2013 roku i sprawujące nadal swój mandat władze Okręgu Wielkopolskiego ww. stowarzyszenia z prezesem płk. Jacentym Góralem na czele dowiedziały się o nowych władzach Okręgu. Wybory miały się dokonać na zwołanym w tym celu, z naruszeniem w ocenie prawowitych władz Okręgu treści art. 34 statutu stowarzyszenia 25 czerwca 2016 roku na terenie Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Zjeździe Delegatów Okręgu Wielkopolskiego. Zarząd Główny ZORRP na ostatnim swoim posiedzeniu 23 kwietnia br. nie podjął żadnej uchwały w tej sprawie (patrz notatka z 23 kwietnia br.), również Zarząd Okręgu Wielkopolskiego takowej nie podjął. Ustną informację o Zjeździe delegatom wybranym według nieznanego władzom Okręgu i Koła Nr 1 klucza przekazywali osobiście panowie: Stanisław Tomaszkiewicz, mjr Marian Osada i Zenon S., ten sam który na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego znając Postanowienie Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego br. (patrz notatka z dnia 4 kwietnia br.) wnioskował w niezgodzie ze statutem stowarzyszenia o pozbawienie członkostwa w stowarzyszeniu płk. Jacentego Górala i mjr. Jacka Behrendta. Delegatami najliczniejszego i najprężniej działającego w Okręgu Koła Nr 1 zostały ''wybrane'' przez organizatorów tego nielegalnego Zjazdu osoby, bez wiedzy Zebrania i Zarządu Koła, z jego prezesem mjr. Jackiem Behrendtem na czele. W ocenie Zarządu Koła Nr 1 żaden z przedstawicieli Koła Nr 1 obecny na spotkaniu 25 czerwca nie był delegatem Koła Nr 1 na Zjazd Okręgu, pomimo faktu że wielu z nich jest osobami funkcyjnymi władz ZORRP. Władzom Okręgu nieznany jest tryb wyłonienia delegatów z pozostałych kół, nie mówiąc już o tzw. ''kołach pana Tomaszkiewicza'' założonych przez niego z naruszeniem art. 36 pkt. 4 statutu stowarzyszenia. Wstyd panowie, że nie znacie statutu ZORRP, a jeśli znacie to z premedytacją go łamiecie. Z dotychczasowego sześcioosobowego Prezydium Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZORRP obecny był tylko szer. Maciej Myczka, który jak się okazało przez wiele lat podawał się i był znany w ZORRP, ale także i poza nim jako podporucznik Wojska Polskiego (notabene, sprawa ta z urzędu powinna być skierowana do Głównego Sądu Koleżeńskiego, tym bardziej że dotyczy to wiceprezesa Zarządu Głównego stowarzyszenia). Oczywiście tak przeprowadzone 25 czerwca br. wybory nie były poprzedzone żadnymi sprawozdaniami z prac dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Okręgu, a podjęte na tym spotkaniu uchwały i dokonane wybory w ocenie dotychczasowych władz Okręgu są nieprawomocne. Po raz kolejny okazało się, że działania pana Tomaszkiewicza i niestety wielu osób z nim związanych w ZORRP cechuje nagminne łamanie statutu stowarzyszenia, przy całkowitej bezczynności jego ustawowego organu kontroli wewnętrznej. Sytuacja w największym wiodącym okręgu ZORRP, niestety za sprawą pana Tomaszkiewicza, który nagminnie w swoich wypowiedziach mija się z prawdą, a ZORRP uważa w wielu obszarach statutowej działalności za swój ''prywatny folwark'', niestety w ocenie prawowitych władz Okręgu nie sprzyja umacnianiu struktur stowarzyszenia i stanowi niechlubną wizytówkę stowarzyszenia na zewnątrz.

Wobec zaistniałej sytuacji nie budzi zdziwienia wśród dotychczasowych legalnych władz Okręgu fakt braku jakiejkolwiek informacji zamieszczonej przez organizatorów tego bezprawnego Zjazdu na stronie Zarządu Głównego ZORRP, w tym również brak oficjalnego pisemnego powiadomienia przez pana Tomaszkiewicza lub inną osobę funkcyjną ze składu Prezydium Zarządu Głównego stowarzyszenia dotychczasowych władz Okręgu o zaistniałej sytuacji. Widocznie intencją pana Stanisława Tomaszkiewicza i pozostałych uczestników tego zjazdu było zatajenie przed opinią publiczną i pozostałymi członkami stowarzyszenia, z sobie tylko znanych powodów faktu organizacji zjazdu w niezgodzie ze statutem ZORRP. Dodatkowo, po raz kolejny pan Tomaszkiewicz złamał wypowiedzianą w dniu 23 kwietnia br. na posiedzeniu Zarządu Głównego ZORRP obietnicę udostępnienia władzom Okręgu Wielkopolskiego i Koła Nr 1 protokołu z tego posiedzenia wraz z treścią podjętych dwóch uchwał. W szczególności, gdy jedna z uchwał stanowi treść ordynacji wyborczej na jesienny Krajowy Zjazd Delegatów ZORRP.

Wstecz