KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


31.10.2016

BRAK ZNAJOMOŚCI STATUTU PRZEZ CZŁONKÓW ZG ZORRP

Tekst: Admin

12 września na stronie www Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej Związkiem, w zakładce Aktualności, po blisko 3-miesięcznym okresie zwłoki ukazała się krótka informacja na temat zorganizowanego 25 czerwca, w ocenie sekretarza Zarządu Głównego Związku przez ppłk. Zenona S. spotkania koleżeńskiego członków Okręgu Wielkopolskiego, które władze Związku ochrzciły mianem pozastatutowego Walnego Zebrania Okręgu, zwołanego jak napisano w tej notatce mocą uchwały Zarządu Głównego, co jest oczywistą nieprawdą. Otóż ostatnie, przed tą datą posiedzenie Zarządu Głównego miało miejsce 23 kwietnia i nie podjęto tam żadnej uchwały dotyczącej zwołania jakiegokolwiek zebrania w Okręgu Wielkopolskim. Co więcej Statut Związku nie przewiduje Walnych Zebrań Okręgu. Zarząd Główny może podjąć uchwałę w sprawie zwołania co najwyżej Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgu, a Zjazd Delegatów Okręgu może zwoływać tylko Zarząd Okręgu (§ 34 ust. 2 Statutu). Ponadto, na owym Zebraniu dokonano w sposób bezprawny wyboru nowych władz Okręgu. Zgodnie z § 34 pkt 4 Statutu wyboru mogą dokonać tylko Delegaci na Zjazd Okręgu wybrani przez Zebrania poszczególnych Kół, a nie członkowie Związku uczestniczący w pozastatutowym Walnym Zebraniu Członków Okręgu. Nieprawomocność dokonanych wyborów potwierdza także fakt niepowiadomienia o tym zebraniu chociażby jednego członka Okręgu, nie mówiąc już o całym Zarządzie Koła Nr 1, o czym pisze uczestnik tego zebrania sekretarz Zarządu Głównego mjr Marian Osada w swoim liście skierowanym 26 sierpnia br. do prezesa Koła Nr 1 mjr. Behrendta (dla zainteresowanych skany prowadzonej korespondencji są dostępne poniżej). Przedstawiony w notatce skład osobowy, wybranych bezprawnie władz Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP nie posiada ani jednego oficera pełniącego w przeszłości zawodową służbę wojskową, a w niespełna trzy miesiące od wyboru Zarząd liczy tylko cztery osoby (§ 35 pkt 1 Statutu określa skład Zarządu Okręgu jako 10-15 osób, ale jest to norma w stowarzyszeniu, w którym ''Prezes Tomaszkiewicz może wszystko'' - żaden z Zarządów Okręgów poza dotychczasowym w Wielkopolsce nie posiada wymaganego Statutem składu minimum 10-osobowego). Podając publicznie informacje, że ''Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na zebraniu plenarnym w Poznaniu w dniu 8 września br. potwierdził statutową prawidłowość procedur przygotowania i przeprowadzenia Walnego Zebrania Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i tym samym prawomocność wyboru nowych władz Okręgu Wielkopolskiego pan Tomaszkiewicz i Zarząd Główny świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd, ukrywając przed nią bezsporny fakt dokonania opisanych działań wbrew Statutowi Związku. Komentując w podsumowaniu tę notatkę należy powiedzieć: 25 CZERWCA BR. MIAŁO MIEJSCE CO NAJWYŻEJ SPOTKANIE GRUPY OSÓB, W TYM CZŁONKÓW ZWIĄZKU NIE MAJĄCYCH JEDNAK JAKIEGOKOLWIEK MANDATU DO WYBORU WŁADZ OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO ZOR RP IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

Kolejny przykład zwoływania i prowadzenia posiedzenia Zarządu Głównego Związku, w tym podejmowania uchwał wbrew Statutowi Związku oraz wprowadzania opinii publicznej w błąd poprzez publikację w dniu 18 października br. na stronie www Zarządu Głównego Związku, po blisko 1,5-miesięcznym okresie od mającego miejsce 8 września posiedzenia Zarządu Głównego notatki z jego ''rezultatami''. Komentarz władz Okręgu Wielkopolskiego Związku do jej treści przedstawiono poniżej.

W zawiadomieniu z dn. 31 sierpnia, dostępnym tutaj nie ma mowy o uczestnictwie władz Okręgu Wielkopolskiego Związku, za wyjątkiem prezesa, tym bardziej że w notatce była mowa o władzach nie posiadających w oparciu o aktualnie obowiązujący Statut Związku - o czym była już mowa wyżej - żadnego mandatu do sprawowania swoich funkcji.

W tym samym zawiadomieniu, proponowany był odmienny od tego przedstawionego w notatce porządek zebrania. Ponadto, autor notatki nie odróżnia oficerów rezerwy od oficerów w stanie spoczynku.

Ad. 1 Niestety autor notatki nie podał konkretnych przykładów napisania informacji nieprawdziwych lub wyczerpujących znamiona pomówienia. Działalność wymienionych w notatce panów J. Górala i J. Behrendta dokładnie zbadał w prowadzonym z inicjatywy pana Tomaszkiewicza i na podstawie Uchwały Zarządu Głównego skład orzekający Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku, a w wydanym 27 lutego br. Postanowieniu dostępnym tutaj oczyścił ich z wszelkich stawianych bezpodstawnie zarzutów, nakazując panu Tomaszkiewiczowi przywrócić w Okręgu stan sprzed 15 lutego br. oraz wspólne spotkanie, których to zaleceń jak powszechnie wiadomo pan Tomaszkiewicz dotąd nie wykonał. Warto zadać pytanie: Na jakiej podstawie prawnej członkowie Związku nie mogą prowadzić własnego serwisu informacyjnego, bądź wymagane jest specjalne upoważnienie, szczególnie w sytuacji gdy na oficjalnej stronie Zarządu Głównego Związku podawane są informacje dalekie od stanu faktycznego lub ich w ogóle nie ma, dotyczące na przykład: liczebności, struktury i finansów Związku, braku dostępu do dokumentacji z posiedzeń Zarządu Głównego czy Krajowego Zjazdu Delegatów, zarówno na stronie www, jak i dla wszystkich chętnych członków Związku w tradycyjnej wersji papierowej, w tym również istnienia podejrzeń o fałszowanie tej dokumentacji, tworzeniu przez pana Tomaszkiewicza nowych, w wielu przypadkach fikcyjnych kół z pominięciem władz Okręgu, przyjmowania przez pana Tomaszkiewicza nowych członków z pominięciem władz Koła i Okręgu, posiedzeń Zarządu Głównego, które w ogóle nie miały miejsca, podjęcia uchwał, których w rzeczywistości nie podjęto, organizacji ogólnopolskich konkursów historycznych ze znacznie zawyżoną liczbą uczestników, łamiąc przy tym ich regulamin i poprzez to wprowadzając świadomie w błąd instytucje wspierające Związek, w szczególności sponsorów nagród? Na jakiej podstawie prawnej pan Tomaszkiewicz rozesłał do instytucji współpracujących ze Związkiem informację o bezprawnej, jak udowodniono wyżej i notabene podjętej jednoosobowo, a nie przez Zarząd Główny 15 lutego br. decyzji o odwołaniu płk. Jacentego Górala z funkcji prezesa Okręgu Wielkopolskiego Związku oraz dokonanych 25 czerwca br. z naruszeniem Statutu Związku wyborach władz Okręgu Wielkopolskiego i ich wynikach?

Pełnione przez panów J. Górala i J. Behrendta funkcje mają mandat z demokratycznych wyborów, co jest rzadkością w strukturach stowarzyszenia. Poprzedni prezes Okręgu i jednocześnie Koła Nr 1 płk Mieczysław C. został wyznaczony do pełnienia tych funkcji jednoosobową decyzją pana Tomaszkiewicza, podobnie jak to miało miejsce w dniu 15 lutego br., bez jakichkolwiek podstaw prawnych. Jakie zasady panujące w stowarzyszeniu ma na myśli autor notatki? Na pewno nie ma przyzwolenia na nieujętą w Statucie zasadę ''Prezesowi wolno wszystko''. Nieszczerze brzmi zdanie o dobrym imieniu Związku, opartym na zafałszowanych danych dotyczących m.in. spraw przytoczonych w poprzednim akapicie. O jakich członkach Koła Nr 1 jest mowa w notatce? Pewnie o tej ósemce wykluczonej 16 sierpnia br. ze Związku, która świadomie lub nieświadomie wspiera bezprawne, z naruszeniem Statutu Związku działania pana Tomaszkiewicza i Zarządu Głównego Związku. Osoby te od dłuższego już czasu nie uczestniczą w życiu Koła, w tym także w ostatnim Zebraniu Członków Koła mającym miejsce 23 września 2016 roku, w trakcie którego wybrano władze Koła na kolejną czteroletnią kadencję oraz Delegatów Koła Nr 1 na zbliżające się Zjazdy Delegatów Okręgu i Krajowy Zjazd Delegatów.

Panowie Góral i Behrendt napisali do pana Tomaszkiewicza w sumie tylko dwa listy (Góral 10 marca i Behrendt 6 września br., a cała ta korespondencja dostępna jest odpowiednio tutaj i tutaj ), nie otrzymując na żaden jakiejkolwiek odpowiedzi. Napisali również wspólnie list do przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej (13 czerwca br., list dostępny tutaj ) oraz osobno do przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego (odpowiednio 20 i 6 września br., listy dostępne tutaj i tutaj ). Na powyższe pisma również nie otrzymali jakiejkolwiek odpowiedzi. Wiarygodność autora notatki obniża fakt braku chociażby jednego przykładu pisma skierowanego przez władze Związku, którego ww. panowie nie odebrali. Po prostu takich sytuacji nie było i nie ma!

Płk Jacenty Góral nie pisał żadnych listów do innych członków Związku, za wyjątkiem wyżej wymienionych. Natomiast mjr Jacek Behrendt pisał w odpowiedzi na otrzymane listy tylko do panów Osady i Ratajczaka (ta korespondencja dostępna jest tutaj oraz tutaj ). Każdy z członków Związku i innych osób może sam dokonać oceny, co w ich treści jest nieprawdziwe, bądź które fragmenty wyczerpują znamiona pomówienia?

Ad. 2 NIEZGODNOŚĆ ZE STATUTEM. Na jakiej podstawie powołano Koło nr 8 w Poznaniu występujące pod nazwą Poznański Patrol Rezerwy? Publikowanie na stronie Związku informacji, że na podstawie Uchwały Zarządu Głównego, i to na posiedzeniu którego nie było mija się po prostu z prawdą. Statut jasno mówi o tym kto może powołać Koło (§ 36 pkt 4 Statutu). Takim organem statutowym jest tylko Zarząd Okręgu. Natomiast przyjmować nowych członków może tylko Zarząd Okręgu (§ 36 pkt 10 Statutu) lub Zarząd Koła (§ 42 pkt 9f Statutu). A gdzie są w takim razie meldunki o powołaniu Kół nr 5, 6 i 7 działające podobno w Okręgu oraz kto i na jakiej podstawie je powołał? Dodatkowo, na jakiej podstawie pan Ratajczak na długo przed rzekomym powołaniem Poznańskiego Patrolu Rezerwy używał tej nazwy w prowadzonej przez Związek korespondencji?

Ad. 3 Nie ma innego dokumentu na piśmie odwołującego, zresztą bezprawnie Decyzją Zarządu Głównego z dn. 15 lutego br. Jacentego Górala z funkcji prezesa Okręgu Wielkopolskiego, w którym to dniu nie było przecież żadnego posiedzenia Zarządu Głównego, a Zarząd Główny może podejmować tylko uchwały (§ 26 pkt 1 Statutu). Ten bezprawny dokument został uchylony prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego z dn. 27 lutego br., o którym była już mowa. Ponadto, na jakiej podstawie prawnej ewentualne odwołanie prezesa Zarządu Okręgu powoduje utratę mandatu przez pozostałych członków Zarządu i władz Okręgu? Co więcej, jak widać na takiej tylko podstawie i to podstawie pozaprawnej Zarząd Główny podjął uchwałę o prawomocności przeprowadzonych 25 czerwca br. wyborów. BRAWO PANOWIE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO UCZESTNICY POSIEDZENIA W DNIU 8 WRZEŚNIA 2016 ROKU BRAKU ZNAJOMOŚCI STATUTU, PRZYNAJMNIEJ W OMAWIANYCH TUTAJ KWESTIACH!

Ad. 4 Każdy z ośmiu skreślonych członków Koła Nr 1 otrzymał dokładną treść uchwały wraz ze szczegółowym jej uzasadnieniem i pouczeniem o trybie wniesienia ewentualnego odwołania, podpisaną przez wszystkich członków Zarządu Koła obecnych w dniu 16 sierpnia br. na zebraniu. Treść takiego pisma dotyczącego mjr. Mariana Osady jest dostępna w wyżej udostępnionej korespondencji. Notabene, żaden ze skreślonych członków nie skorzystał z przysługującemu mu prawu wniesienia odwołania, tym samym skreślenie z dniem 16 sierpnia br. jest prawomocne i skuteczne. Zarząd Koła bądź Okręgu podejmuje zgodnie ze statutem swoje uchwały w zakresie przyjęcia lub skreślenia z ewidencji bez udziału zainteresowanej osoby. Nigdzie w statucie nie jest zapisane, że w takich sytuacjach wymagana jest obecność zainteresowanych osób, a od podjętej uchwały mają one przecież prawo wniesienia odwołania do wyższych władz Związku, z której to wszyscy zainteresowani świadomie lub za namową innych osób nieświadomie nie skorzystali. Zatem teza o poważnym naruszeniu praw członkowskich jest całkowicie bezzasadna?

Ad. 5 NIEZGODNOŚĆ ZE STATUTEM. Tylko Krajowy Zjazd Delegatów może rozpatrywać odwołania od decyzji Zarząd Głównego w sprawie wykluczenia ze Związku (§ 18 pkt 9 Statutu), i to tylko uchwał podjętych przez Zarząd Główny na wniosek sądu koleżeńskiego, który w wyniku prowadzone postępowania wymierzył taką karę (§ 29 pkt 1d Statutu). Natomiast Zarząd Główny rozpatruje odwołania od spraw dotyczących skreśleń wniesionych przez Zarządy Okręgów (§ 24 pkt 9 Statutu). Tutaj takiego przypadku nie było, gdyż skreśleni z ewidencji nie wnieśli w określonym terminie żadnego odwołania. W związku z faktem, że statut precyzyjnie normuje przedmiotową sprawę przywoływanie za podstawę prawną uchylenia ww. uchwał § 55 pkt 4 jest niewłaściwe i nie może mieć zastosowania. Powyższy punkt statutu dotyczy sytuacji w nim dotychczas nieunormowanej, zezwalając tym samym na wniesienie przez Zarząd Główny stosowną uchwałą projektu zapisów uzupełniających bądź zmieniających dotychczasowe treści Statutu, przy zastrzeżeniu, że będą one obowiązywać dopiero po ich zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Delegatów. To tyle i tylko tyle w zakresie możliwości stosowania tego punktu Statutu ZOR RP.

Ad. 6 NIEZGODNOŚĆ ZE STATUTEM. Zastosowanie zapisu § 55 pkt 4 nie może mieć zastosowania jako podstawa prawna podjęcia Uchwał Nr 8-12 (patrz wyjaśnienia w poprzednim punkcie) dotyczących pozbawienia panów J. Górala i J. Behrendta pełnionych funkcji i członkostwa, tym bardziej że obaj panowie nie uzyskali dotąd na piśmie jakiegokolwiek uzasadnienia łamania przez nich zapisów § 12 pkt 2 i 4 Statutu, a sąd koleżeński od tak postawionych zarzutów w swoim postanowieniu wydanym 27 lutego br. dostępnym wyżej całkowicie ich oczyścił. Ponadto zainteresowani nie uzyskali do chwili obecnej żadnych dokumentów w tej sprawie na piśmie (protokołu, listy obecności, treści uchwał), więc nie mogą wnieść jakiegokolwiek odwołania, a wymienione wyżej uchwały tym samym są nieskuteczne i pozbawione podstawy prawnej. Podstawa prawną nie może być informacja wysłana obu panom i jej opublikowanie na stronie www Zarządu Głównego Związku, informująca obu zainteresowanych tylko o fakcie, iż Zarząd Główny Związku podjął takowe uchwały, bez dokładnej ich treści i uzasadnienia.

Ad. 7 NIEZGODNOŚĆ ZE STATUTEM. Przytoczone paragrafy § 55 pkt 4 i § 24 pkt 10 nie mogą stanowić podstawy prawnej powołania dotychczasowego Wiceprezesa Koła Nr 1 kpt. Jerzego Grabusa na funkcję Prezesa Koła, gdyż Statut Związku jasno precyzuje te kwestie. § 24 pkt 10 mówi o kompetencji Zarządu Głównego do powoływania innych struktur, poza władzami statutowymi, np. w tym przypadku Koła wymienionymi precyzyjnie w § 41 pkt 1 Statutu oraz kto może powoływać, w tym przypadku członków Zarządu Koła (§ 42 pkt 2b Statutu). Na podstawie wspomnianego punktu mogą być powoływane na przykład komisje: historyczna, ds. mediów itp., a nie poszczególni członkowie Zarządów Kół czy Okręgów. Dodajmy również, że w chwili publikacji tej informacji na stronie www Zarządu Głównego Związku, czyli prawie 1,5 miesiąca od chwili podjęcia przedmiotowej Uchwały Nr 13 zainteresowany Kolega kpt. Jerzy Grabus nic o tym nie wiedział, a przewodniczący obradom pan Tomaszkiewicz ani jakakolwiek inna osoba nie konsultowała z nim treści zamiaru zgłoszenia stosownego wniosku w sprawie przedmiotowej uchwały. Budzi również zdziwienie fakt, że w podobnej sytuacji bezprawnego odwołania 15 lutego br. prezesa Okręgu Wielkopolskiego Zarząd Główny nakazał wówczas przeprowadzenie z oczywistym naruszeniem Statutu wyborów wszystkich statutowych władz Okręgu.

Podsumowując, należy stwierdzić ze smutkiem, ale i prawdopodobieństwem zbliżonym do jedności, że pan Tomaszkiewicz, członkowie Zarządu Głównego Związku oraz inne osoby obecne na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 8 września 2016 roku, bazując na sporządzonej i udostępnionej publicznie notatce oraz wcześniejszych poczynaniach tego gremium stosują tezę, że nieprawda publikowana i powtarzana wielokrotnie stanie się w publicznym odbiorze wreszcie prawdą.

Wstecz