KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


4.04.2016

POSTANOWIENIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO OKRĘGU KUJAWSKO-
POMORSKIEGO ZORRP


Tekst: Admin

W dniu 4 kwietnia 2016 roku Strony postępowania, w tym Pozwani przez Zarząd Główny ZORRP mocą podjętej 12 września 2015 roku Uchwały w osobach prezesa Okręgu Wielkopolskiego ZORRP płk. Jacentego Górala i wiceprezesa Okręgu Wielkopolskiego ZORRP mjr. Jacka Behrendta otrzymały pisemne Postanowienie Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 27 lutego 2016 roku. Na podstawie przedłożonych ww. Sądowi dokumentów (pomimo braku Protokołu wraz z załącznikami z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 12 września 2015 roku, o który wnioskowali Pozwani), po wysłuchaniu Stron oraz po wnikliwej analizie całego zgromadzonego materiału Sąd nie dopatrzył się w działaniu Pozwanych działania na szkodę Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy jednoczesnym wskazaniu, że działania Pozwanych nie noszą znamion złośliwości i chęci działania na szkodę Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dodatkowo w końcowej części tego Postanowienia Sąd wnioskował do Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego o to by w Zarządzie Okręgu Wielkopolskiego stowarzyszenia przywrócił stan sprzed 15 lutego 2016 roku (patrz informacja na stronie www Zarządu Okręgu Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2016 roku) oraz o to, by mając na uwadze dobro stowarzyszenia zorganizował spotkanie z Pozwanymi, na którym w sposób rzeczowy i spokojny Strony wyjaśnią sobie kwestie sporne. Wobec nie wniesienia przez Strony odwołań przedmiotowe Postanowienie jest prawomocne i ostateczne. Pozwane władze Okręgu Wielkopolskiego ZORRP są zadowolone z finału sprawy, chociaż pewien niedosyt sprawia fakt braku jakiegokolwiek odniesienia się w treści wydanego przez Sąd Postanowienia do nagannych działań pana Stanisława Tomaszkiewicza we wrześniu ubiegłego roku oraz w lutym bieżącego roku. Innymi słowy Pozwani zostali oczyszczeni ze stawianych im absurdalnych zarzutów, a autorzy wszystkich pomówień kierowanych w stosunku do Pozwanych nie zostali imiennie wskazani i przykładnie ukarani. Taki finał sprawy w ocenie Pozwanych byłby korzystniejszy dla wszystkich, począwszy od szeregowego członka stowarzyszenia a na prezesie Zarządu Głównego ZORRP kończąc, którzy w przyszłości zamierzają rozgłaszać wobec innych bezpodstawne oskarżenia i pomówienia, szczególnie gdy będą one dotyczyć prowadzonej działalności statutowej ZORRP i na jego rzecz.

Na chwilę obecną pan Stanisław Tomaszkiewicz nie wykonał z własnej inicjatywy żadnych czynności zmierzających do wypełnienia zaleceń i wniosków zawartych w ww. Postanowieniu. Wręcz przeciwnie pan Tomaszkiewicz nie robiąc sobie nic z treścią otrzymanego Postanowienia dalej prowadzi działalność naruszającą statut ZORRP, dyskredytując Pozwanych i ich działalność w stowarzyszeniu i na jego rzecz. Takie działania pana Tomaszkiewicza, w ocenie Pozwanych niestety po raz kolejny nie zmierzają do jedności stowarzyszenia i nie mają nic wspólnego ze statutową dewizą ZORRP ''Bóg - Honor - Ojczyzna''.


Wstecz