KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


23.09.2016

ZEBRANIE KOŁA NR 1 ZORRP PODSUMOWUJĄCE KADENCJĘ 2012-2016

Tekst i zdjęcia: Admin

Poznańskie Koło Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest jednym z nielicznych w skali kraju kół tego stowarzyszenia, które za pośrednictwem strony www macierzystego Okręgu prowadzonej pod adresem http://zorrpwlkp.pl udostępnia kronikę swojej działalności, która to działalność od ponad roku jest nadal zdaniem pana Stanisława Tomaszkiewicza oraz Zarządu Głównego, za sprawą prezesów Okręgu Wielkopolskiego płk. Jacentego Górala i Koła Nr 1 mjr. Jacka Behrendta szkodliwa dla Związku, bez podania po raz kolejny jakiegokolwiek uzasadnienia tej tezy, żeby nie powiedzieć wprost pomówień. W tej sprawie zakończonej 27 lutego br. prawomocnym Postanowieniem Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego oczyszczającej ww. z absurdalnych, niepopartych żadnymi dowodami zarzutów pan Stanisław Tomaszkiewicz na chwilę obecną niestety nie wykonał żadnego z kierowanych przez Sąd bezpośrednio pod jego adresem zaleceń. Członkowie Koła Nr 1 staraniem jego władz mają możliwość spotykania się w swojej oficjalnej siedzibie przeznaczonej do prowadzenia statutowej działalności różnej od miejsca zamieszkania, najczęściej prezesa lub innego przedstawiciela władz koła, co jest bardzo rzadkim przypadkiem w strukturze ww. stowarzyszenia.

W piątek, 23 września 2016 roku na terenie Centrum Kultury ''Zamek'', gdzie mieści się siedziba Koła Nr 1 odbyło się ostatnie w kadencji 2012-2016 Zebranie Koła. Niestety z wystosowanych telefonicznie zaproszeń oraz publikowanej na ww. stronie internetowej informacji (w zakładce Ogłoszenia) nie skorzystało z różnych przyczyn kilkunastu Kolegów. Zebranie w drugim terminie o godz. 16:00 otworzył witając wszystkich przybyłych prezes Koła Nr 1 mjr Jacek Behrendt. Dokonano wyboru przewodniczącego i protokolanta zebrania. Po zatwierdzeniu porządku zebrania prezes Koła przedstawił sprawozdanie z prowadzonej przez Zarząd Koła działalności, a po nim zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mjr. Stanisława Kleina, które zakończył wniosek o udzielenie absolutorium za działalność ustępującemu Zarządowi Koła. Wniosek przez Zebranie Koła został przyjęty przez aklamację. Następnie przeprowadzone zostały wybory władz Koła Nr 1 na kadencję 2016-2020, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Koła Nr 1 na Zjazd Okręgu Wielkopolskiego ZORRP, którego dokładny prawdopodobnie październikowy termin w toku trwającej aktualnie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej ZORRP kampanii sprawozdawczej-wyborczej zostanie podany przez Zarząd Okręgu podany w terminie późniejszym, po dostarczeniu przez pozostałe w Okręgu koła dokumentów z przeprowadzonych zebrań, który to termin mija 9 października 2016 roku. Zarząd Koła na kadencję 2016-2020 tworzą: prezes mjr Jacek Behrendt, wiceprezes kpt. Jerzy Grabus i sekretarz-skarbnik kpt. Edwin Smykowski, natomiast Komisję Rewizyjną Koła stanowią mjr Stanisław Klein i mł. chor. Jan Stańczak. Delegatami na Zjazd Okręgu Wielkopolskiego ZORRP wolą uczestników Zebrania zostali: mjr Jacek Behrendt, mjr Adam Sobera, kpt. Jerzy Grabus, kpt. Edwin Smykowski, kpt. Jacek Wacławski i por. Henryk Mrowiec. Zebranie Koła wskazało także swoich kandydatów na listopadowy Krajowy Zjazd Delegatów ZORRP. Zostali nimi mjr Jacek Behrendt, mjr Adam Sobera i kpt. Jacek Wacławski. W toku ożywionej dyskusji Zebranie Koła zdecydowało kontynuować działalność, pomimo nieprzychylnej i nagminnie łamiącej statut Związku postawy prezesa płk. Stanisława Tomaszkiewicza oraz Zarządu Głównego, a także głosów za całkowitym zawieszeniem jakiejkolwiek działalności do czasu wyjaśnienia wszelkich kwestii spornych przez stosowne w tej sytuacji organy. Ostatnie w tej kadencji zebranie zakończono o godz. 18:30.


Wstecz