KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


21.04.2017

PAN TOMASZKIEWICZ PO RAZ KOLEJNY STRONĄ PRZEGRANĄ W SĄDACH

Tekst: Admin

Wychodząc naprzeciw, w naszej ocenie nierzetelnej polityce informacyjnej władz stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie: Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, polegającej na braku informowania opinii publicznej, jak i również szeregowych członków tego stowarzyszenia o posunięciach jego władz, a w szczególności pana Stanisława Tomaszkiewicza określanego na stronie http://zorpoznan.pl/index.php/wladze-zwiazku jako prezes Zarządu Głównego, dotyczących w swojej treści imiennie płk. Jacentego Górala i mjr. Jacka Behrendta, Zarząd naszego stowarzyszenia postanowił zając stanowisko i wydać niniejsze oświadczenie.

Pan Stanisław Tomaszkiewicz miał nie tylko złą passę w prowadzonej i zakończonej sprawie przed sądem koleżeńskim ww. stowarzyszenia ( patrz tutaj ), ale również w sprawach przed sądami powszechnymi ( patrz tutaj). Ów pan przekonany o swojej nieomylności złożył 10.10.2016 roku w imieniu własnym i władz ww. stowarzyszenia skargę do prokuratury rejonowej przeciw płk. Jacentemu Góralowi i mjr. Jackowi Behrendtowi o naruszenie jego dóbr osobistych oraz 11 członków władz tegoż Związku, o zniesławianie i znieważanie osób funkcyjnych jak i całego Związku w przestrzeni publicznej, tj. o czyn z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk rozpatrzoną 17 listopada 2016 roku, wobec braku znamion czynu zabronionego, wydaniem na podstawie przedłożonego przez stronę skarżącą materiału dowodowego postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy pan Tomaszkiewicz reprezentując ww. stowarzyszenie złożył z oskarżenia prywatnego kolejny wniosek w tej samej sprawie, tym razem do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto. Ku kolejnemu zaskoczeniu skarżącego, po wysłuchaniu stron sędzia Sądu Rejonowego wydała 13.02.2017 roku postanowienie o umorzeniu postępowania, gdyż czyny zarzucane oskarżonym nie zawierały w ocenie Wysokiego Sądu znamion czynów zabronionych. W uzasadnieniu tegoż postanowienia można przeczytać: ''Brak jest zdaniem Sądu na gruncie niniejszej sprawy dowodów na to, iż zachowaniem swoim oskarżeni w dacie czynu zaszkodzili w jakikolwiek sposób ZOR RP, Prezesowi Zarządu Głównego Stanisławowi Tomaszkiewiczowi oraz innym członkom, narażając ich na utratę zaufania w oczach opinii publicznej oraz by zachowanie oskarżonych miało na celu takie właśnie pokrzywdzenie ZOR RP. O tym, iż zachowania oskarżonych nie szkodziły ZOR RP pośrednio świadczy Postanowienie Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2016 roku, o którym to rozstrzygnięciu sam oskarżyciel nie wspomina. Na podstawie ujawnionych faktów przyjąć należy, że zamiarem oskarżonych było zajęcie stanowiska w sprawie istotnej dla środowiska osób zrzeszonych w Związku Oficerów Rezerwy RP i uwypuklenie istniejących w Stowarzyszeniu problemów. Zachowanie takie mieści się w kompetencjach każdego członka Stowarzyszenia i w istocie służy obronie społecznie uzasadnionego interesu. Wymienieni oskarżeni działali bowiem nie tylko w swoim własnym interesie, ale w interesie publicznym. Przysługująca każdemu obywatelowi z mocy Konstytucji wolność słowa i wolność wyrażania poglądów daje prawo do formułowania także ocen krytycznych. Niezależnie od powyższego przyjąć należało, że oskarżeni w zakresie objętym zarzutami działali w ramach tzw. pozaustawowego kontratypu dozwolonej krytyki. Za taką uznaje się oświadczenia i wypowiedzi będące realizacją uprawnień opartych na prawie.'' Pan Tomaszkiewicz jeszcze w tym samym dniu złożył do Sądu Okręgowego w Poznaniu zażalenie na całość wydanego postanowienia, uzasadniając je tymi słowami: ''Postanowienie to jest całkowicie niesłuszne. Nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym oraz prawnym.'' Sędzia Sądu Okręgowego 21 kwietnia 2017 roku w wydanym Postanowieniu utrzymała zaskarżone postanowienie w mocy. W uzasadnieniu napisano: ''W niniejszej sprawie, co słusznie zauważył Sąd I instancji, nie uprawdopodobniono, by Jacenty Góral oraz Jacek Behrendt wypowiadali się w złej wierze, w szczególności z zamiarem zniesławienia czy znieważenia, co znalazło się zupełnie poza uwagą skarżącego, który jedynie gołosłownie zakwestionował zasadność wydanej decyzji. W ocenie Sądu II instancji podzielenie zaprezentowanych przez skarżącego twierdzeń prowadziłyby do absurdalnej sytuacji, kiedy praktycznie każda wymiana zdań nie odpowiadających rozmówcy powodowałaby odpowiedzialność karną bądź też obawa przed odpowiedzialnością karną drugiego rozmówcy, co natychmiast wygaszałoby wymianę argumentów i prowadziło do bezkrytycznego podzielania stanowiska drugiej osoby.'' Wydane postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. Kolejne przegrane w sądach pana Tomaszkiewicza są tym bardziej gorzkie, że oskarżyciela w ostatnim etapie sprawy wspomagały aż dwie kancelarie adwokackie. Każda z przegranych spraw, za sprawą niestety poczynań pana Tomaszkiewicza, w naszej ocenie stawia w złym świetle ów Związek o podobnie brzmiącej nazwie, chociaż zapewne pośród szeregowych członków znajdują się tam również wartościowi ludzie. Każdy ma jednak wolny wybór w zakresie jakiemu stowarzyszeniu poświęci swój wolny czas i zapał. Wydanym oświadczeniem Zarząd Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pragnął tylko poinformować Czytelników tej strony o mających miejsce faktach.


Wstecz