KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


7.10.2016

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE ODRĘBNEGO OD ZOR RP STOWARZYSZENIA

Tekst: Admin

Członkowie poznańskiego Koła Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z grupą oficerów w stanie spoczynku dotąd niezrzeszonych zorganizowali 7 października 2016 roku Zebranie Założycielskie powołujące odrębne ogólnopolskie stowarzyszenie o nazwie: Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z siedzibą w Poznaniu. Inicjatywa utworzenia nowego stowarzyszenia była następstwem niedopuszczalnej w ocenie członków założycieli sytuacji panującej w Okręgu Wielkopolskim, jak i niestety w całym Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego polegającej na nagminnym łamaniu statutu Związku przez pana Stanisława Tomaszkiewicza oraz władze naczelne Związku opisane chociażby tutaj , tutaj i tutaj . Uczestnicy zebrania, członkowie założyciele nowo utworzonego stowarzyszenia przyjęli jego statut, dokonali wyboru władz na trzyletnią kadencję oraz podjęli uchwałę o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia - Oddziału w Poznaniu. Zgodnie z § 2 ust. 1 statutu stowarzyszenie dziedziczy tradycje Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich (Okręgu Poznańskiego) z lat 1921-1939, którego pierwsze zebranie odbyło się 21 października 1921 roku w Poznaniu i kontynuuje jego działalność. Świętem Związku jest dzień 7 października, na pamiątkę daty dziennej Zebrania Założycielskiego w 2016 roku (§ 2 ust. 2 statutu). Dewizą Związku jest napis ''BÓG HONOR OJCZYZNA'' będący na podstawie art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015, poz. 1863) elementem sztandarów jednostek wojskowych (§ 2 ust. 3 statutu). W § 2 ust. 4 statutu zdefiniowano prezentowany obok znak graficzny (logo) stowarzyszenia, odmienny od loga używanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (numer KRS: 0000081647) czy też Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej (numer KRS: 0000453353), będący krzyżem równoramiennym z inicjałami ZOR RP barwy srebrnej (siwej) jego konturu, z umieszczoną po środku trójkątną gotycką tarczą herbową barwy czerwonej z wizerunkiem uszczerbionego (pozbawionego korony) orła srebrnego wzorowanego na pieczęci majestatowej Przemysła II, a współcześnie na herbie Województwa Wielkopolskiego oraz umieszczonymi pomiędzy ramionami krzyża dwoma skrzyżowanymi skośnie mieczami. Z chwilą uzyskania wpisu do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenie uzyska osobowość prawną.

Wobec utworzenia Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dotychczasowa domena zorrpwlkp.pl Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z płk. Jacentym Góralem jako prezesem wybranym na kadencję 2013-2017 z dniem 7 października 2016 staje się domeną nowo powstałego stowarzyszenia.

Wstecz