KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


27.10.2019

STULECIE OTWARCIA WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM WOJSKOWEGO

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Antoni Kurenda

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe powstało 9 maja 1919 r. jako pierwsza w kraju wojskowa placówka muzealna powołana rozkazem Głównodowodzącego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego. Uroczystego otwarcia dokonał Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Józef Piłsudski podczas trzydniowych uroczystości włączenia Wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego 27 października 1919 roku. Pierwotna siedziba muzeum znajdowała się przy Al. Marcinkowskiego 7 w miejscu obecnego nowego skrzydła gmachu Muzeum Narodowego, a później w "Domu Żołnierza Polskiego" na terenie koszar 58 Pułku Piechoty przy ul. Grunwaldzkiej. Większe pomieszczenia otrzymano w roku 1923, przydzielone przez poznańskie Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII. Dwupiętrowy budynek dawnej składnicy artyleryjskiej przy ulicy Artyleryjskiej (obecnie Powstańców Wielkopolskich), dostosowano do potrzeb ekspozycyjnych i udostępniono 22 kwietnia 1923 roku. Ponownego, drugiego w dziejach muzeum otwarcia, dokonali gen. dyw. Kazimierz Raszewski, dowódca Okręgu Korpusu Nr VII i ks. kardynał Dalbor, Prymas Polski. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe istniało w tym miejscu do września 1939 r. W 1926 r. dyrekturę objął znany rzeźbiarz wielkopolski Władysław Marcinkowski, autor pomnika marszałka Polski Józefa Piłsudskiego usytuowanego przed wojną na placu koszarowym 7 Batalionu Telegraficznego na poznańskiej cytadeli. Trzeciego otwarcia podległej po wojnie Muzeum Narodowemu w Poznaniu placówki w obecnym budynku dokonał 22 lutego 1963 r. dowódca Lotnictwa Operacyjnego gen. bryg. pil. Jan Raczkowski. Od 1966 roku placówka nosi przedwojenną nazwę - Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Od 1965 roku muzeum jest siedzibą Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, a od 1991 r. także ogólnopolskiego Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich z redakcją wydawanych przez Towarzystwo Zeszytów Historycznych.

W niedzielę 27 października 2019 roku p.o. Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu dr Adam Soćko dokonał otwarcia wystawy "Wielkopolskie Muzeum Wojskowe 1919-2019" upamiętniającej setną rocznicę otwarcia muzeum, którego dzieje związane są z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919. Wśród przemawiających podczas ceremonii otwarcia wystawy należy wymienić, obok wspomnianego wyżej Dyrektora Muzeum Narodowego, również Kierownika Jarosława Łuczaka, kustoszy przygotowujących poszczególne części wystawy, poprzedniego kierownika Tadeusza Jeziorowskiego, a także wnuka pracownika muzeum w okresie przedwojennym. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć delegacji naszego stowarzyszenia, któremu patronuje Marszałek Józef Piłsudski otwierający to muzeum dokładnie przed stu laty. Delegacji przewodniczył prezes płk dypl. Jacenty Góral, a w jej składzie znaleźli się także wiceprezes mjr Jacek Behrendt, członek Klubu Dziewięćdziesięciolatków ppłk Stefan Sobczyk (r. 1928) przybyły wraz z córką Anną oraz Antoni Kurenda. Nie mogło zatem zabraknąć podczas naszej wizyty w muzeum pamiątkowych fotografii, dla których tło stanowił jeden z wielu eksponatów sali wystawowej na piętrze - obraz olejny Marszałka Józefa Piłsudskiego z 1935 roku. Z okazji 100. rocznicy otwarcia placówki władze naszego stowarzyszenia skierowały pod adresem jej kierownika wyrażone na piśmie życzenia dalszych sukcesów w prezentowaniu społeczeństwu chlubnych tradycji dziejów oręża polskiego.


Wstecz