KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


5.07.2022

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Już w okresie wakacyjnym oraz po utrudnieniach spowodowanym pandemią koronawirusa skutkującymi ograniczeniem działalności stowarzyszenia objawiającym się m.in. brakiem comiesięcznych spotkań w naszej siedzibie, we wtorek 5 lipca 2022 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków i sympatyków naszego stowarzyszenia, Oddział w Poznaniu. Prezes Związku płk Jacenty Góral powitał wszystkich gorąco, w szczególności por. Piotra Jareckiego, który wiosną br. wstąpił w szeregi naszego stowarzyszenia. Omówił on zrealizowaną w ostatnim okresie działalność na bieżąco opisywaną na związkowej stronie www, którą niestety ograniczyła szczególnie w temacie spotkań pandemia koronawirusa, ale także śmierć trzech kolegów, w tym dwóch członków Zarządu skutkująca wręcz paraliżem jego pracy. Zatem czeka nas niezrealizowane dotąd Walne Zebranie Członków i wybory władz na kolejną kadencję, a także przyjęcie przygotowanych zmian w Statucie stowarzyszenia. Ze względu na okres wakacyjny ustalono, że zostanie ono zwołane najwcześniej na początku września. Natomiast prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt, będący jednocześnie wiceprezesem stowarzyszenia w swoim wystąpieniu przedstawił stan finansów, w szczególności stan płatności składek członkowskich przypominając, że statutowy termin ich wnoszenia poprzez wpłatę na rachunek bankowy stowarzyszenia mija z końcem stycznia za dany rok kalendarzowy, a dalsza zwłoka wynosząca ponad 6 miesięcy stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o wykluczeniu ze Związku tożsamym z utratą członkostwa. Jako ostatni głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia mjr Władysław Opiat, przedkładając sporządzone także w formie pisemnej sprawozdanie oceniające pracę Zarządu, co przecież nie było w ogóle wymagane zważywszy na charakter tego spotkania. Niestety wiele ujętych w tym opracowaniu stwierdzeń mija się z rzeczywistością, dotyczy innych stowarzyszeń bądź nawet okresu czasu jeszcze przed powstaniem naszego stowarzyszenia. Co więcej, autor tego sprawozdania nie zawarł w nim jakiegokolwiek przykładu w sposób pozytywny opisujący dotychczasową działalność stowarzyszenia i realizację zapisanych w Statucie celów, co szczególnie zdziwiło obecnych na spotkaniu, ale zapewne i każdego kto chociaż raz odwiedził stronę www naszego Związku. Warto również zaznaczyć, że użyty język i towarzysząca tej wypowiedzi negatywna ekspresja wywołała wśród uczestników tego koleżeńskiego spotkania zdziwienie i konsternację, a dla niektórych mogła być wręcz obraźliwa i niedopuszczalna. Znamiennym jest fakt, że prelegent nie wspomniał nic o własnych rażących zaniedbaniach w statutowych powinnościach obowiązujących każdego członka Związku (uiścił zaległe składki za trzy lata wstecz dopiero na dwa tygodnie przed dzisiejszym spotkaniem), czy też dotyczących organu kontroli wewnętrznej, któremu od blisko sześciu lat przewodniczy (dwaj pozostali członkowie komisji nie uiszczają składek od czterech lat, brak jakichkolwiek protokołów z posiedzeń komisji, o których jasno mówi Statut, a które najprawdopodobniej w ogóle nie odbywały się). Zatem tylko brak stosownych uchwał Zarządu Oddziału, datowanych odpowiednio na połowę 2018 i 2020 roku sprawił, że cały skład osobowy organu kontroli stowarzyszenia na tę chwilę formalnie posiada jeszcze status członka Związku. O tym też w opracowaniu mjr. Opiata, jak widać i na tym przykładzie mało rzetelnym, jednostronnym i wybiórczym, nie ma ani słowa. Zatem wypada tylko z niecierpliwością oczekiwać zapowiedzianego na wrzesień Walnego Zebrania Członków, o którego dokładnym terminie i planowanym porządku obrad wszyscy członkowie zostaną poinformowani w sposób jak zapisano to w Statucie, także dodatkowo na stronie www stowarzyszenia, w zakładce Ogłoszenia.


Wstecz