WŁADZE ORAZ STRUKTURA STOWARZYSZENIAZarząd:

Prezes: mjr Jacek Behrendt

Wiceprezes: kmdr ppor. Leszek Nowak

Sekretarz: mjr Adam Sobera

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: płk dypl. Jacenty Góral

Sekretarz: por. Piotr Jarecki

Członek: ppłk Bogdan Drzewiecki


______________________________________

Wyboru władz stowarzyszenia w prezentowanym wyżej składzie na 4-letnią kadencję dokonało Walne Zebranie Członków w dniu 26.09.2022 roku. Na mocy zmienionego wówczas Statutu stowarzyszenia, po ww. dacie nie utworzono Oddziałów, a dotychczasowe tworzą jedną całość w obecnej strukturze Związku. Zmianie uległa też dotychczasowa nazwa stowarzyszenia z: Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na krótszą: Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nadal zachowujemy w naszym logotypie i pieczęci herbowej wyraz WIELKOPOLSKI oraz dopuszczalnym jest używanie przed aktualną nazwą stowarzyszenia ujętego w cudzysłów wyrazu Wielkopolski, dla rozróżnienia nas od innych stowarzyszeń o zbliżonej nazwie i dla podkreślenia faktu, że jesteśmy jako jedyne pośród stowarzyszeń, które dziedziczy tradycje Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich (Okręgu Poznańskiego) z lat 1921-1939, co było i nadal jest zapisane w § 2 ust. 1 Statutu naszego stowarzyszenia.