KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


28.04.2021

OGŁOSZENIE WYROKU W KOLEJNEJ SPRAWIE WYTOCZONEJ PREZESOWI

Tekst: Admin

Zdjęcie i video: Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu

Wychodząc naprzeciw, w naszej ocenie nierzetelnej polityce informacyjnej władz stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie: Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego polegającej na braku informowania opinii publicznej o aktywności zmarłego prezesa ww. stowarzyszenia pana Stanisława Tomaszkiewicza i co ważniejsze jej rezultatach we wszczynanych z jego inicjawywy bądź wniosku bataliach sądowych kierowanych również pod adresem władz naszego stowarzyszenia, niestety często mylonego ze stowarzyszeniem reprezentowanym przez ww. osobę, jako odrębne stowarzyszenie w trosce o ochronę naszego wizerunku zamieszczamy poniżej informacje o kolejnej sprawie zakończonej 28 kwietnia 2021 roku wydaniem wyroku uniewinniającego, w sprawie skierowanej przeciwko prezesowi naszego Związku płk. Jacentemu Góralowi.

Pan Stanisław Tomaszkiewicz miał nie tylko złą passę w prowadzonej i zakończonej sprawie przed sądem koleżeńskim ZOR RP (patrz tutaj ), ale również w sprawach przed sądami powszechnymi (patrz tutaj , tutaj i tutaj ). 23 stycznia 2020 roku pan Tomaszkiewicz złożył w sądzie przeciwko płk. Jacentemu Góralowi prywatny akt oskarżenia oskarżając po raz kolejny prezesa naszego stowarzyszenia o przestępstwo z art. 212 § 1 kodeksu karnego, tym razem polegające jego zdaniem na użyciu zwrotu, cytat: "Stanisław Tomaszkiewicz to były tajny współpracownik SB o pseudonimie Andrzej", co miało skutkować poniżeniem Stanisława Tomaszkiewicza, cytat: "w opinii Dyrektora Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego oraz Prezydenta Miasta Konina, i narażenia go na utratę ich zaufania, potrzebnego do wykonywania jego działalności oświatowej i społecznej". W wydanym wyroku Sąd uniewinniając oskarżonego w kontynuowanej decyzją wdowy po śmierci oskarżyciela sprawie orzekł m.in., cytat: "trudno uznać, że sformułowanie zawarte w załączniku było nieprawdziwe, ponieważ jest cytatem z kwerendy dokumentów znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej". Przy tym należy zaznaczyć, że ogłoszony 28 kwietnia br. wyrok sądu pierwszej instancji nie jest prawomocny.
Odnosząc się do działalności oświatowej pana Stanisława Tomaszkiewicza, długoletniego nauczyciela Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, na którą to działalność zarówno oskarżyciel jak i jego pełnomocnik wielokrotnie powoływali się w toku prowadzonego postępowania, warto odnotować fakt, jak długoletni dyrektor tej samorządowej placówki oświatowej nadal sprawujący tę funkcję, notabene przed laty członek Zarządu Głównego stowarzyszenia reprezentowanego przez pana Stanisława Tomaszkiewicza uhonorował Józefa Piłsudskiego w podpisanym w 2013 roku prezentowanym wyżej Podziękowaniu. W odniesieniu do działalności społecznej prowadzonej przez stowarzyszenie pana Stanisława Tomaszkiewicza, w naszej ocenie chluby nie przynosi tym razem również pełnomocnikowi oskarżyciela prezentowana niżej ilustracja (pan mecenas stoi pierwszy z lewej tuż obok Prymasa Polski), na której podobnie jak w przypadku dyrektora ZSH w Poznaniu nazwisko Marszałka napisano z karygodnym błędem. Po prostu wstyd, że Panowie w ten sposób publicznie zaprezentowali pośrednio swój stosunek do osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego, patronującemu stowarzyszeniu w którego przedsięwzięciach byliście co najmniej aktywnymi uczestnikami. Co więcej autor tej ilustracji Piotr Paisert opatrzył swoją pracę komentarzem: "Brawo tak buduje się wizerunek Związku". Wyrażamy także nadzieję, że pełnomocnik oskarżyciela notabene, którego bardzo bliski krewny miał ścisły związek z awansem decyzją ministra Klicha do stopnia pułkownika WP dokonanym przed kilkunastu laty wobec tak zasłużonego dla PZPR szczególnie w okresie stanu wojennego pana Stanisława Tomaszkiewicza, a osobę tego ostatniego i jego dotychczasowe w naszej ocenie "zasługi" w prowadzonej działalności społecznej opisaliśmy m.in. tutaj , będzie w stanie wyjaśnić zarówno sobie samemu jak i rodzinie oskarżyciela tak liczne rozbieżności między zapewne znanym im wszystkim autorskim biogramem swojego mandanta, na który zresztą on sam powołuje się w swoim zapewne ostatnim za życia sporządzonym prywatnym akcie oskarżenia, a udokumentowanymi informacjami przedłożonymi m.in. przez oskarżonego w aktach sprawy oraz w naszej ocenie bardzo mierną skutecznością i efektywnością w prowadzonych dotychczas czterokrotnie przeciwko oskarżonemu sprawach sądowych (w tej sprawie m.in. w ocenie pana mecenasa za "kpinę oskarżonego wobec wymiaru sprawiedliwości" pełnomocnik wnioskował do Sądu w swoim końcowym wystąpieniu o zasądzenie wobec oskarżonego kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz konieczność dokonania wpłaty 50 tys. złotych), o których to cechach ale wymienionych w stopniu wyróżniającym można przeczytać na stronie www kancelarii adwokackiej pana mecenasa. Warto dodać, że m.in. Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego znalazł się tam wśród podmiotów wyróżnionych, gdyż jest beneficjentem opieki prawnej pro bono sprawowanej przez tę kancelarię.

Jesteśmy przekonani, że nagłośnienie tej sprawy przez media spowoduje zmianę wśród przynajmniej części opinii publicznej, ale również i wśród podmiotów prawnych, instytucji oraz władz samorządowych Poznania i Wielkopolski w dotychczasowym jak i na przyszłość postrzeganiu zarówno samej osoby pana Stanisława Tomaszkiewicza, jak i osób rzekomo reprezentujących Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w szczególności osób w żaden sposób niezwiązanych z Siłami Zbrojnymi RP i tym samym zmianę postrzegania tegoż stowarzyszenia jako podmiotu i partnera mało wiarygodnego, niewiele mającego wspólnego z godnością i honorem oficera Wojska Polskiego, poprzez między innymi:

  • ustanowienie i wykaz osób już odznaczonych Medalem za Wzorową Służbę na rzecz Wojska Polskiego,

  • pozastatutowe przyznawanie Medalu za Zasługi dla ZOR RP oraz nadawanie godności Członka Honorowego Związku,

  • pozastatutowe powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie kół i okręgów, w tym wybór władz oraz przyznawanie i pozbawianie członkostwa w stowarzyszeniu,

  • organizowanie konkursów dla młodzieży o bardzo niskiej frekwencji i poziomie merytorycznym, w tym także z jawnym naruszeniem ich regulaminów,

  • powołanie i działalność Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, w tym prowadzoną przez ów Komitet zbiórkę publiczną,

  • powołanie i działalność Środkowoeuropejskiego Centrum Analiz Strategicznych,

  • nadal, pomimo wypowiedzenia przez ministra Mariusza Błaszczaka porozumienia o współpracy ze Związkiem, nieodpłatne użyczanie do wyłącznej dyspozycji stowarzyszenia umeblowanych i wyposażonych pomieszczeń o ponad stumetrowej powierzchni przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu, za zgodą i przyzwoleniem m.in. Komendanta 14 WOG i Szefa WZI w Poznaniu.

Prezentowany wyżej materiał został przygotowany przez dziennikarzy Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu i był wyemitowany przez redakcję Teleskopu w dniu 28 kwietnia br., ale jest także dostępny pod linkiem umieszczonym w nagłówku niniejszej informacji. Jako stowarzyszenie serdecznie dziękujemy osobie lub osobom, które podjęły decyzję w sprawę pojawienia się przedstawicieli mediów w budynku sądu na ogłoszeniu wyroku w tej sprawie oraz wszystkim tym, którzy byli zainteresowani i wykazali swoje zaangażowanie w tej sprawie.

Wstecz